Ustavující schůze Školské rady (dále ŠR) na volební období 2012 – 2015

1.Členy ŠR nového volebního období jsou (pokračují již dříve zastupující):
 
Dle abecedy:
Břinčilová Marcela
Háněl Aleš
Hasenkopfová Soňa
Mašek Michal
Ničová Jitka
Vojta Petr
 

Dle volebních kurií:
Zástupci zřizovatele:
Ing. Aleš Háněl, MBA  (starosta MČ Praha – Zbraslav)
Mgr. et Mgr. Soňa Hasenkopfová (členka Rady MČ Praha – Zbraslav)
Zástupci rodičů:
MUDr. Michal Mašek
Ing. Jitka Ničová
 
 
 
Zástupci školy:
Mgr. Marcela Břinčilová (zástupkyně ředitele ZŠ Vladislava Vančury pro I. stupeň)
Petr Vojta
1.Volby proběhly v červnu (kurie školy) a v září (kurie rodičů a zřizovatele), dokumentace k volbám je součástí celkové archivace dokumentů ŠR.
 
Ustavující schůze se konala 26. září 2012. Přítomni byli všichni.
1.Proběhla volba funkcí ŠR:
a)    předsedkyní zvolena Ing. J. Ničová (kurie rodičů)
b)    místopředsedou zvolen P. Vojta (kurie školy)
c)    bylo odsouhlaseno, že z technických důvodů bude úkoly zapisovatele pověřen místopředseda ŠR
d)    byla pořízena památeční fotografie nově zvolené ŠR
2.Hostem ustavující schůze byl ředitel školy Mgr. Jiří Kovařík.
3)    ŠR schválila Výroční zprávu školy za rok 2011/2012.
4)    ŠR vzala na vědomí Inspekční zprávu z června 2012.
5)    S oběma dokumenty byla ŠR seznámena ředitelem školy.
6)    Starosta Zbraslavi podal ŠR zprávu o znovuobnovení policejní služebny MP na území obce Zbraslav. Rozvedl očekávání, která obec v tomto ohledu má. Došlo k dohodě o spolupráci mezi metodikem primární prevence ZŠ Vladislava Vančury a zástupcem ŠR ZŠ Vladislava Vančury (P. Vojta), starostou MČ Praha - Zbraslav (Ing. A Háněl, MBA) a náčelníkem služebny MP ČR na Zbraslavi (P. Borner). Pan starosta si vzal na starosti svolání schůzky těchto tří zástupců, aby se sladily vzájemné požadavky a nabídky ke spolupráci. Obecně probíhá akce „Poznej svého strážníka“, dotváří se organizační a funkční struktura služebny. Prozatím není kapacita na noční služby, ale ostatní členové ŠR velmi pozitivně konstatovali, že se ihned zvýšila frekvence strážníků na ulicích Zbraslavi.
7)    K této zprávě se rozvinula živá diskuse. Zájem všech členů ŠR o bezpečnostní situaci na Zbraslavi v návaznosti na dění v jejím okolí (tedy i v rámci nejbližších částí Prahy) je shodně vysoký.
8)    ŠR ústy svého místopředsedy nabídla neutuchající zájem o pomoc a spolupráci se služebnou MP ČR na Zbraslavi.
9)    Dále se vedla diskuse k projektu „Indonésie“. P. Vojta informoval ŠR o aktuální situaci a o plánech na období 2012 – 2015 (odkázal tím i na článek v listopadových Zbraslavských novinách, kde bude stejně tak informována i veřejnost). Vzhledem k naplánované návštěvě našich žáků v Indonésii v březnu 2013 byl starosta obce P. Vojtou dotázán na možnosti opětovného získání finančního daru pro tuto akci od obce. Po diskusi vedené k tomuto bodu se většina členů ŠR začala klonit k názoru, že žádost o dar se podat může, ale stejně tak vhodnou formou (a nijak technicky náročnou) by byla podpora obce tomuto projektu formou zajištění upomínkových darů. Vznikaly návrhy na odznaky, dárkové knihy o Zbraslavi aj. Nejvíce zaujal návrh (M.Břinčilová a J.Ničová) vytvoření alba, které by zahrnovalo fotografie míst obce, fotografie z již proběhlých akcí v rámci projektu „Indonésie“ apod. Provedení a seznámení školy s návrhem na starosti P. Vojta, další technické provedení všichni členové ŠR dle potřeby a možností.
10)    K tomu zároveň seznámil starosta ŠR s počínajícím projektem tvorby kalendáře obce. Tvůrci by měly být především děti, které by pořízené snímky zasílaly k soutěži. Projekt se jmenuje „Děti-cvak“ (pracovně – „Děti fotí Zbraslav“). ŠR dala najevo, že by skrze své zástupce v kurii učitelů bylo záhodno zapojit i školu. Na starosti si vzal P. Vojta.
11)    Pan MUDr. M. Mašek znovu nabízí přednáškový projekt „Zdravé zuby“, tentokrát pro I. stupeň. Akce proběhne za spolupráce MUDr.M. Maška a Mgr. M. Břinčilové.
12)    Dále starosta seznámil ŠR s vlastním řešením problému, který byl nastolen na poslední schůzi ŠR – vytvoření míst pro rychlé zastavení rodičů v době, kdy ráno přivezou děti do školy. Navrženým místem je roh ulic Elišky Přemyslovny a U Lékárny. Místa by byla platná v době 7:30 – 8:30, případně 7:30 – 8:00. V provedení tohoto návrhu se bude intenzivně pracovat.
13)    MUDr. M. Mašek seznámil vyučující s možnostmi různých vzdělávacích exkurzí z oboru historie a numizmatiky, které aktuálně probíhají či jsou naplánovány v blízké době.
14)    Závěrem probíhala volná diskuse na různé náměty.
15)    Školská rada ústy pana starosty konstatovala, že aktuální stav spolupráce mezi ŠR a ZŠ Vladislava Vančury je na vysoké úrovni a stejně tak hodnotí ŠR i celkovou úroveň Základní školy Vladislava Vančury.
16)    Příští schůze se předpokládá ještě jednou do konce kalendářního roku, zatím bez určitého data.
17)    Členové ŠR budou formou mailu seznámeni s textem zápisu a požádáni o schválení. K podpisům dojde na následující schůzi ŠR.
 
Zapsal:  Petr Vojta, místopředseda ŠR, kurie školy
 
Četli a schvalují:
 
MUDr. Michal Mašek, kurie rodičů        Host: Mgr. Jiří Kovařík, ředitel ZŠ Vladislava Vančury
 
Ing. A. Háněl, MBA, kurie zřizovatele
 
Mgr. et Mgr. Soňa Hasenkopfová, kurie zřizovatele
 
Mgr. Marcela Břinčilová, kurie školy
 
Ing. Jitka Ničová, kurie rodičů, předsedkyně Školské rady