Školní zralost

Školní zralost

Dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní zralosti může být někdy obtížné, v takových případech je vhodnější ponechat rozhodnutí na odbornících. Pro vaše děti bude vstup do první třídy úspěšný a snadnější, pokud budete vědět, jak má být připraveno. Věnujte prosím pozornost dalšímu textu a posuďte, zda můžete během následujících měsíců dítě v některých oblastech lépe připravit na jeho vstup do školy.

 

Optimální připravenost

Nedostačující připravenost

Dítě rozumí pokynům a různým sdělením, vyjadřuje se

Dítě chápe sdělení druhých odlišně, než bylo myšleno,

srozumitelně ve větách a jednoduchých souvětích,

vyjadřuje se pomocí stručných výrazů, jednoduchých vět,

komunikuje s dospělými, dokáže spontánně popisovat

nevyjadřuje se spontánně, odpovídá stručně, neklade otázky

různé události, poznatky, nápady, klade otázky, umí

k doplnění svých znalostí, je mu špatně rozumět (výslovnost),

vyprávět o rodičích, sourozencích, má přiměřeně širokou

slovní zásoba je omezená.

slovní zásobu.

Důsledek pro výuku: nepochopení výkladu, učitel nerozumí

 

odpovědím dítěte, překážka ve vztazích s druhými dětmi.

Orientuje se v okolí, zná svou adresu, svůj věk, jména a

Nezná základní údaje o sobě a o svém okolí, nerozliší základní

povolání rodičů, rozliší základní geometrické tvary a barvy.

geometrické tvary a barvy.

Dítě začíná myslet logicky (na konkrétních předmětech a

Dítě neuvažuje logicky – je závislé na svých přáních a

při konkrétních činnostech), svět chápe realisticky, dokáže

okamžitých potřebách, na fantazii, důležitý je jeho vlastní

pochopit, že z pozice někoho jiného se může situace jevit

pohled na věc.

odlišně.

Důsledek pro výuku: nedostatečné pochopení učiva.

Dítě rozumí číselnému pojmu – např. spočítá pět pastelek,

Nedokáže počítat ani do pěti, nechápe pojem pořadí, množství.

seřadí čísla od nejmenšího po největší, chápe pojmy hodně

Důsledek pro výuku: dítě selhává zejména v matematice,

- málo, méně - více, má rozvinutou paměť pro čísla.

nechápe učivo.

Dítě dokáže rozlišit zvukovou i zrakovou podobu slov,

Neumí přesně rozlišovat zrakové či sluchové podněty, nevnímá

pozná, na jaké písmeno začíná slovo, rozliší i velmi

celek jako soubor částí, soustředí se na nejnápadnější detail.

podobně znějící slova, umí vytleskat slovo po slabikách.

Důsledek pro výuku: selhává při čtení a psaní.

Dítě je zralé v grafických projevech a tělesné obratnosti – je

Dítě je neobratné, křečovitě drží tužku a nepřiměřeně na ni

manuálně šikovné, dobře ovládá pohyby svého těla, umí

tlačí, nenapodobí tvar písmen a čísel, odmítá vystřihování a

zacházet s nůžkami, správně drží tužku, tlak na tužku

kreslení, v jeho obrázcích nelze rozpoznat jednotlivé předměty.

přiměřený, dokáže napodobit tvar tiskacího a psacího

Důsledek pro výuku: selhává v psaní, výtvarné a pracovní

písma, umí popsat, co nakreslilo.

výchově, v tělocviku.

Dítě je schopné soustředit se na práci, vydrží pracovat

Dítě se obtížně soustředí, snadno se nechá rozptýlit, často

dostatečně dlouho, odolává rušivým podnětům, dokáže

přerušuje práci, je jako duchem nepřítomné.

překonat únavu.

Důsledek pro výuku: nedává pozor, nepracuje, ruší ostatní.

Dítě bez obtíží navazuje kontakt s cizí osobou, je ochotné

Dítě se vyhýbá kontaktu s cizími osobami, je stydlivé, bázlivé,

komunikovat a spolupracovat s ostatními dětmi, ochotně se

závislé na rodině.

podřídí autoritě.

Důsledek pro výuku: nechce chodit do školy, straní se

 

ostatních, nekomunikuje s učitelem.

Dítě přiměřeně ovládá své emocionální projevy, je schopné

Dítě obtížně kontroluje své emoce, často jedná impulzivně a

odložit splnění svých přání na později, započatou práci se

bez zábran (např. při nezdaru rozhází všechny pastelky, bouchá

snaží dokončit.

pěstí do stolu…), při práci nemá výdrž, převládá zájem o hru.

Dítě je schopné pracovat ve skupině dětí na společném cíli

Dítě nechce komunikovat s druhými dětmi, stojí stranou,

a společně prováděném úkolu, ochotně se zapojuje do

nenavazuje kontakty, neumí odložit uspokojení vlastních

kolektivních her, dokáže ustoupit jinému dítěti.

potřeb, při hře je agresivní, konfliktní.

 

Důsledek pro výuku: konflikty s dětmi i učiteli, znesnadňuje

 

práci ostatním.

Dítě je samostatné a soběstačné, umí se samo obléknout,

Dítě je nesamostatné, závislé na pomoci druhých, pracuje jen v

zavázat si tkaničky, umýt se a najíst se, pracuje samostatně

bezprostředním kontaktu a za pobízení dospělého, nedokáže

(rozumí pokynům) a umí si po sobě uklidit.

se postarat o své věci.

 

Důsledek pro výuku: nepracuje a neplní pokyny bez pomoci

 

učitele, zapomíná nebo ztrácí pomůcky.

Dítě dodržuje pravidla chování, respektuje pokyny

Dítě je neposlušné, neumí se chovat vhodně, odmítá vyhovět

dospělého, i když je to pro něj nepříjemné, chápe nutnost

pokynům.

řádu a pravidel.

Důsledek pro výuku: konflikty s dětmi i učiteli.

Dítě má pozitivní postoj ke škole a učení, těší se do školy,

Dítě se o školu nezajímá, rádo si hraje, neprojevuje zájem o

rád si hraje na školu, má zájem o nové věci, klade hodně

rozšiřování znalostí a vědění, neklade otázky.

otázek.

Důsledek pro výuku: učivo ho nebaví, nedává pozor, není

 

motivováno k lepším výkonům.