Základní škola Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště ( ŠPP ) je určeno pro potřeby žáků, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků. Systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami upravují novela školského zákona č.82/2015 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláška č.27/2016 Sb. Péče o žáky se SVP spočívá ve včasné diagnostice problému, doporučení vyšetření v PPP a následném nastavení podpůrných opatření. U žáků již diagnostikovaných zajišťuje péči a sleduje průběh vzdělávacího procesu těchto dětí. ŠPP se stará nejen o diagnostiku, ale pracuje i s rodiči, řeší jejich problémy s výchovou dětí a sociální problémy. Úzkou spoluprací s pedagogy nastavuje podmínky k účinné komunikaci mezi všemi zúčastněnými subjekty.
Poradenská služba ve škole je poskytována bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zákonného zástupce, souhlasu však není potřeba v případě, je-li ohroženo duševní či tělesné zdraví žáka nebo jeho okolí.

Personální obsazení a kontakty:

1. stupeň

  • výchovný poradce: Mgr. Lukáš Policar
  • metodička prevence: PhDr. Martina Vávrová
  • školní psycholožka: Mgr. Lea Sýkorová

2. stupeň

  • výchovná poradkyně: Mgr. Lenka Šťástková
  • metodička prevence: Mgr. Monika Trachtová
  • školní psycholožka: Mgr. Iryna Pronyšynová

 Pro oba stupně:

  • speciální pedagožka: Mgr. Alena Michálová 
  • poradní členka ŠPP: Mgr. Jana Soukupová

Činnosti

poskytnutí krizové intervence dítěti, které se ocitne v psychicky
mimořádně náročné situaci
- spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
- reedukace dětí s SPU
- evidence zpráv z pedagogicko – psychologických a jiných vyšetření
- práce s třídními kolektivy ( diagnostika vztahů – třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností )
- anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole a konzultování zjištěných údajů s ostatními pedagogickými pracovníky při zachování anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření účastnili
- opatření k maximálnímu využití potenciálu dítěte 

- preventivní programy pro žáky

Veškerá dokumentace pracovníků ŠPP je vedena v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.


Copyright © 2010 - 2021 ZŠ Vladislava Vančury | Všechna práva vyhrazena.