ZÁKLADNÍ ŠKOLA VLADISLAVA VANČURY PRAHA ZBRASLAV

 

Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

 

AKTUALIZOVÁNO 23. 3. 2020 

V návaznosti na opatření související se šířením COVID-19 a pokynem MŠMT přijímáme tyto změny oproti zveřejněnému průběhu dostupnému z webových stránek školy (níže pod touto aktualizací).

Zápisy pro školní rok budou probíhat v termínu od 1. do 15. dubna 2020, avšak bez přítomnosti dětí a rodičů. Pro přijetí je zapotřebí se zaregistrovat skrze webové stránky školy. Registrace je prodloužena do neděle 29. 3. 2020. Vzhledem k čistě formálnímu průběhu zápisu se zapište na libovolný termín, žádné setkání ve škole neproběhne. 

Také nám vyplňte dotazník, který bude sloužit jako podklad pro Zápisní list. Dá se očekávat, že neproběhne ani schůzka se zákonnými zástupci budoucích prvňáčků, a proto nám Zápisní list poskytuje velmi potřebné informace, např. informace o zákonných zástupcích pro školní matriku, vaši preferenci metod výuky (Výuka s prvky matematiky prof. Hejného; Genetická metoda výuky ČJ; případně „hlavní proud“) a podobně.

Zápisem (a s ním související registrací) musí projít také děti, které získaly odklad školní docházky v minulém roce a mají zájem o přijetí k základnímu vzdělávání na naší škole; případně o odklad budou pro následující rok žádat.

Po vyplnění registrace, ověření a akceptaci z naší strany, vám zašleme na email uvedený při registraci předvyplněnou Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2020/2021Již provedené registrace jsou samozřejmě platné a během následujících dní budeme postupně Žádosti odesílat.

Doručenou Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2020/2021, případně i další žádosti (viz níže) je nutné zkontrolovat a doručit podepsané zpět do školy nejpozději do pátku 15. 4. 2020. Pokud máte elektronický podpis (není možné použít scan běžného podpisu), můžete žádost zaslat zpět na emailovou adresu, z které Vám byl tento email doručen. V případě, že máte datovou schránku (zákonný zástupce, není možné akceptovat firemní), zašlete dokumenty na ID datové schránky školy hbnmt7j. V ostatních případech je nutné žádost vytisknout, opatřit vlastnoručním podpisem zákonného zástupce a doručit v zalepené obálce do školy. K tomu účelu bude od úterý 24. 3. 2020 dostupná ve vestibulu budovy Nad Parkem (Nad Parkem 1180, Praha-Zbraslav) „schránka“ pro vhození dokumentů. Schránka bude umístěna za 1. prosklenými dveřmi školy. Přístup do budovy bude umožněn každý pracovní den v čase od 8:00 do 14:00. Pro doručení můžete využít i běžné poštovní schránky umístěné na obou budovách, služeb České pošty či jiného doručovatele. Na žádosti musí být uvedeno datum spadající do intervalu zápisu, tudíž jsme na zaslaných Žádostech již předepsali datum 13. dubna 2020, abychom předešli případným problémům. Děti cizinců k zasílaným žádostem připojí také kopii rodného listu (nemusí být úředně ověřena).

 

 

Pokud budete pro dítě žádat odklad školní docházky, vyplňte Žádost o odklad povinné školní docházky (ke stažení na našich webových stránkách, v menu ŠKOLA -> Úřední deska -> Formuláře). Máte-li zájem o zařazení dítěte do přípravné třídy, vyplňte také Žádost zákonných zástupců o přijetí dítěte do přípravné třídy (opět k nalezení na našich webových stránkách). Žádost o odklad a žádost o přijetí do přípravné třídy je zapotřebí doložit doporučujícím posudkem školského poradenského zařízení (např. pedagogicko-psychologické poradny) a zprávou odborného lékaře nebo klinického psychologa. Uvědomujeme si, že v současné době poradna nepřijímá, tudíž pokud nemáte ještě posudek k dispozici, přerušíme vyřizování žádosti o odklad docházky, resp. zařazení do přípravné třídy do té doby, než doložíte posudek poradenského zařízení.  Shodně jako na Žádosti o zápis dítěte uveďte i zde shodné datum (spadající do intervalu zápisu, tzn. 1.-15. 4. 2020).

 

Ing. Lukáš Herout, Ph.D., ředitel školy

 

 

 

PŮVODNÍ ZVEŘEJNĚNÉ INFORMACE K ZÁPISŮM PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
ŠEDĚ ZABARVENÉ ČÁSTI (xxxxxxx) JSOU V SOUČASNÉ DOBĚ NEAKTUÁLNÍ

1. Elektronická registrace k zápisu

Od zápisů do školního roku 2020/2021 je prováděna před samotným zápisem elektronická registrace k zápisu. V rámci této registrace si zákonný zástupce vybírá konkrétní den a čas, kdy se k zápisu se svým dítětem dostaví. 

Elektronická registrace odstraní zbytečné čekání a prodlevy, zápis proběhne pro rodiče i dítě komfortněji. V případě že nebudete k zápisu předem registrováni, dostavte se dne 1. dubna 2020 ve 14:30, provedeme s Vámi registraci na místě a vyčkáte na některý z uvolněných termínů. 

Elektronická registrace bude probíhat od pátku 6. 3. 2020 od 17:00 do nedělní půlnoci dne 22. 3. 2020.

Elektronickou registraci naleznete zde.

 

Po vyplnění registrace a obdržení registračního emailu je nutné ještě vyplnit ONLINE dotazník, které budou sloužit pro vytvoření Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání a Zápisnímu lístku. Viz informace níže (4. Potřebné dokumenty).

  

2. Termín zápisu

Zápis bude probíhat v termínu 1. a 2. dubna 2020 (středa a čtvrtek) v budově ZŠ Nad Parkem v době od 13:55 do 18:00 hodin. Pořadí v jakém se k zápisu dostavíte nemá vliv na přijetí či nepřijetí dítěte.

  

3. Průběh řádného zápisu

Prvním krokem je registrace zákonného zástupce na konkrétní den a čas dle svých preferencí a nabídky volných termínů. V tento termín se k zápisu dostaví dítě v doprovodu zákonného zástupce. Po kontrole požadovaných dokumentů odevzdáte vyplněnou Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Zápisní list.

Zápis bude probíhat v jednotlivých třídách, mezi kterými budou děti a jejich zákonní zástupci v doprovodu našich průvodců postupně procházet.

V jednotlivých třídách bude probíhat vlastní zápis, kde budou sledovány zejména znaky školní zralosti. Chcete vědět, co by měl umět správný předškolák? Odpovědi naleznete v materiálu MŠMT

 

4. Potřebné dokumenty

  • Při zápisu předložíte:

  • – platný občanský průkaz zákonného zástupce (k ověření totožnosti a případně trvalého bydliště)

  • – rodný list dítěte
    – cestovní pas a povolení k pobytu (v případě cizinců mimo EU)
    vyplněný formulář, který bude sloužit pro vytvoření Žádosti o přijetí k základnímu vzdělání a Zápisního lístku
  •  

5. Průběh zápisu v případě žádosti o odklad školní docházky pro rok 2020/2021 

Žádosti o odklad školní docházky jsou přijímány v termínech zápisů pro následujícího školního roku. Žádost o odklad školní docházky musí být doložena dvěma zprávami s doporučujícím posouzením:

a) zprávou z pedagogicko–psychologické poradny (naše spádová poradna se nachází v Praze-Stodůlkách, Kuncova 1, Mgr. Renata Košťálová, tel. 251 611 803)

b) zprávou odborného lékaře nebo klinického psychologa

- V den zápisu je zapotřebí doručit žádost o odklad povinné školní docházky.

- Pokud v den zápisu již máte obě doporučující zprávy, doručte Žádost o odklad povinné školní docházky 1. den zápisu, tzn. 1. dubna 2020 v 17:00 do kanceláře zástupkyně ředitele. V tom případě se NEREGISTRUJTE ONLINE. 

- Pokud o odkladu zatím jen uvažujete nebo zprávy ještě nemáte, odevzdáte  vyplněnou Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a škola rozhodne o přijetí k   základnímu vzdělávání.
- Žádost o odklad povinné školní docházky včetně obou doporučujících vyjádření musíte doručit na recepci budovy Nad Parkem nejpozději do 30. dubna 2020

 

6. Žádost o přijetí do přípravné třídy 

Žádost o přijetí do přípravné třídy základní školy odevzdají zákonní zástupci dítěte při zápisu k povinné školní docházce. K žádosti je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte do přípravné třídy.

Ředitel školy dle § 164, dost. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovil následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte do přípravné třídy v případech, kdy počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu počtu žáků přípravné třídy základní školy. Pro školní rok 2020/2021 předpokládáme otevření 1. přípravné třídy se 14 dětmi.

– Přednostně budou přijaty do přípravné třídy děti ze spádové oblasti naší školy, tzn. Zbraslav, Baně, Lahovice, Lahovičky, Strnady, kde mají děti trvalé bydliště v den, kdy se dostaví k zápisu

V případě volné kapacity v přípravné třídě bude dále přijat uchazeč:

–– s trvalým pobytem uchazeče ve správním obvodu Praha 16, jehož sourozenec se již vzdělává v naší škole (v době zápisu v 1. - 8. ročníku)

–– s trvalým pobytem uchazeče ve správním obvodu Praha 16,

–– s trvalým pobytem v obci Praha či mimo ni, jehož sourozenec se již vzdělává v naší škole (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)

–– s trvalým pobytem v obci Praha či mimo ni

-- V případě splnění shodných kritérií rozhodne los

 

7. Průběh zápisu při odkladu školní docházky pro rok 2019/2020 

Zákonný zástupce musí takové dítě k zápisu přihlásit a prochází všemi kroky, včetně kritérií pro zápis. K zápisu s sebou nezapomeňte přinést také rozhodnutí o odkladu počátku školní docházky, které vám bylo v loňském roce vydáno.

 

8. Cizinci a povinná školní docházka

Zápis cizinců probíhá stejně jako řádný zápis. V případě, že rodič či dítě neovládají český jazyk, doporučujeme se zápisu dostavit s tlumočníkem. Veškeré poskytnuté dokumenty a informace jsou pouze v českém jazyce.

Rodiče nad rámec výše uvedených dokumentů předloží jeden z následujících:

- doklad o trvalém pobytu

- doklad o přechodném pobytu

- dlouhodobé vízum

- doklad o udělení azylu nebo o tom, že řízení o udělení azylu právě probíhá

   

9. Vyjádření se k podkladům rozhodnutí

Zákonný zástupce má dle § 36 odst. 3 správního řádu možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí do vydání rozhodnutí (nahlížení do spisu). To je možné dne 20. 4. 2020, případně 24. 4. 2020 v dopoledních hodinách. Vyjádření je možné pouze na základě předchozí emailové domluvy konkrétního termínu (nejpozději 48 hodin před termínem) u Natálie Tymichové (natalie.tymichova@zs-zbraslav.cz). Toto opatření je přijato zejména v souvislosti s onemocněním COVID-19 a snahou o minimalizaci jeho šíření. 

  

10. Rozhodnutí ředitele školy

- seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče nejpozději 30 dní od termínu zápisu (podání Žádosti o přijetí):

- na webových stránkách školy (http://www.zs-zbraslav.cz)

- na dveřích školy u vchodu do budovy

 

- nepřijetí k základnímu vzdělávání nebo zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky obdrží zákonní zástupci poštou či datovou schránkou do 30 dnů od podání dané žádosti

- v případě, kdy bude Vaše dítě přijato k základnímu vzdělávání v naší škole, budeme počítat s tím, že nastoupí do školy v září 2020. Pokud se rozhodnete pro jinou školu, prosíme o oznámení této skutečnosti do 15. května 2020 zástupkyni ředitele emailem na adresu: marcela.brincilova@zs-zbraslav.cz

 

11. Kritéria pro přijetí do 1. ročníku

Pro školní rok 2020/2021 předpokládáme otevření čtyř 1. tříd po 22 žácích, tj. 88 dětí. Z toho důvodu jsou stanoveny následující kritéria:
– Přednostně budou přijaty do budoucích 1. tříd děti ze spádové oblasti naší školy, tzn Zbraslav, Baně, Lahovice, Lahovičky, Strnady, kde mají uchazeči trvalé bydliště v den, kdy se dostaví k zápisu

V případě volné kapacity v budoucím 1. ročníku bude dále přijat uchazeč:

–– s trvalým pobytem uchazeče ve správním obvodu Praha 16, jehož sourozenec se již vzdělává v naší škole (v době zápisu v 1. - 8. ročníku)

–– s trvalým pobytem uchazeče ve správním obvodu Praha 16,

–– s trvalým pobytem v obci Praha či mimo ni, jehož sourozenec se již vzdělává v naší škole (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)

–– s trvalým pobytem v obci Praha či mimo ni

-- V případě splnění shodných kritérií rozhodne los

 

12. Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí 

8. června 2020 proběhne od 18:00 v budově Nad Parkem informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí. 

 

 

Nemůžete–li se ze závažných důvodů dostavit k zápisu, informujte telefonicky zástupkyni ředitele Mgr. Břinčilovou (777 925 911) a domluvte si náhradní termín.

Copyright © 2010 - 2020 ZŠ Vladislava Vančury. Všechna práva vyhrazena.