Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024/2025 

 Vážení zákonní zástupci,

termín zápisu je ve středu 17. 4. a ve čtvrtek 18. 4. 2024 od 14:00 do 17:00 hodin.

Tento zápis je určen i pro cizince dle § 2 zákona č. 67/2022 o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

 

Přihlášku dítěte k zápisu k povinné školní docházce (dále jen „přihláška k zápisu“) prosím vyplňte elektronicky prostřednictvím odkazu uvedeného zde - PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU - nebo níže v textu.

 

Zápis pro školní rok 2024/2025

· děti narozené mezi 1. 9. 2017 a 31. 8. 2018 (včetně)

· děti s odkladem školní docházky ze školního roku 2023 / 2024

· děti narozené mezi 1. 9. 2018 a 30. 6. 2019 (včetně), jsou-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jejich zákonný zástupce

· děti ze skupiny 1) a 2) je zákonný zástupce povinen k zápisu k povinné školní docházce přihlásit, pokud již nemají schválený odklad povinné školní docházky pro rok 2024/2025. Přihlásit k zápisu se může zákonný zástupce na škole dle svého výběru.

 

Kritéria přijímání žáků

Pro školní rok 2024/2025 přijímáme do první třídy až 100 žáků.

Děti, které mají trvalý pobyt, v případě cizinců místo pobytu, na území Městské části Praha–Zbraslav (Baně, Žabovřesky, Záběhlice, Strnady, Závist, Lahovice a Lahovičky) a děti umístěné na tomto území ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči jsou dále označovány jako „děti ze spádové oblasti“.

 

Děti budou přijímány k povinné školní docházce na naší škole v následujícím pořadí:

1. děti ze spádové oblasti, které mají odklad školní docházky ze školního roku 2023/2024

2. děti ze spádové oblasti narozené mezi 1. 9. 2017 a 31. 8. 2018 (včetně)

3. děti ze spádové oblasti narozené mezi 1. 9. 2018 a 30. 6. 2019 (včetně)

4. děti s trvalým pobytem, v případě cizinců místem pobytu, na území obce, která má s MČ Praha-Zbraslav uzavřenou smlouvu o úhradě části neinvestičních nákladů

5. děti s trvalým pobytem, v případě cizinců místem pobytu, na území Hlavního města Prahy

6. ostatní děti

V případě, že bude možné přijmout pouze některé děti z jedné z výše uvedených skupin, budou přijímány na základě losování.

Městská část má povinnost zajistit vzdělávání pro všechny děti ze spádové oblasti.

 

Přihláška dítěte k zápisu k povinné školní docházce

Přihlášku dítěte k zápisu k povinné školní docházce (dále jen „přihláška k zápisu“) prosím vyplňte elektronicky prostřednictvím odkazu -PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU- 

Systém přihlašování bude spuštěn od 15.3.2024 do 15.4.2024.

Po vyplnění vám bude nabídnutý odkaz, pomocí kterého si stáhnete vyplněnou přihlášku k zápisu. Odkaz vám zároveň přijde elektronickou poštou. Podepsanou přihlášku prosím přineste v den zápisu.

 

Zápis

Prosím dostavte se v čase, který bude uvedený při registraci. Pokud nemáte možnost se k zápisu dostavit, prosím kontaktujte co nejdříve vedení školy.

 

S sebou přineste:

· vytištěnou a podepsanou přihlášku dítěte k zápisu k povinné školní docházce

· rodný list dítěte nebo jiný doklad, ze kterého lze ověřit zákonného zástupce dítěte

· občanský průkaz zákonného zástupce

· pokud máte z jiné školy – kopii rozhodnutí o odkladu školní docházky ze školního roku 2024/2025

· u dětí narozených po 1. 9. 2018 (včetně) – doporučující vyjádření školského poradenského zařízení

· u dětí narozených po 1. 1. 2019 (včetně) – navíc ještě doporučující vyjádření odborného lékaře.

Na vygenerované přihlášce je uvedeno tzv. registrační číslo. O přijetí žáků budete informováni na webových stránkách školy nebo v dokumentu vyvěšeném v budově ZŠ Nad Parkem, kde budou žáci uvedeni pod tímto registračním číslem. Zákonné zástupce nepřijatých dětí budeme kontaktovat.

 

Odklad povinné školní docházky

Pokud není dítě ještě na povinnou školní docházku připravené a požádá-li o to písemně zákonný zástupce, může ředitel školy začátek povinné školní docházky odložit o jeden školní rok. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Při vyplnění přihlášky k zápisu na webu školy můžete zaškrtnout „Budeme pro dítě žádat odklad“ – systém vygeneruje i žádost o odklad povinné školní docházky.

 

K žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné přiložit:

· doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení

· doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Žádost i s přílohami prosím přineste s sebou v den zápisu. Pokud nemáte možnost vyplnit žádost elektronicky, můžete ji vyplnit na místě.

 

Přípravná třída

Škola v roce 2024/2025 otevírá jednu přípravnou třídu, která je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přednostně je určena pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky pro školní rok 2024/2025.

Do přípravné třídy můžeme přijmout až 15 dětí. Přípravnou třídu otevřeme pouze tehdy, pokud bude přihlášeno alespoň 10 dětí.

 

Děti budou přijímány do přípravné třídy v následujícím pořadí:

1. děti ze spádové oblasti, které mají odklad školní docházky pro školní rok 2024/2025

2. děti s trvalým pobytem, v případě cizinců místem pobytu, na území Hlavního města Prahy, které mají odklad školní docházky pro školní rok 2024/2025

3. ostatní děti, které mají odklad školní docházky pro školní rok 2024/2025

4. děti ze spádové oblasti narozené mezi 1. 9. 2018 a 31. 8. 2019 (včetně)

5. děti s trvalým pobytem, v případě cizinců místem pobytu, na území Hlavního města Prahy narozené mezi 1. 9. 2018 a 31. 8. 2019 (včetně)

6. ostatní děti narozené mezi 1. 9. 2018 a 31. 8. 2019 (včetně)

V případě, že bude možné přijmout pouze některé děti z jedné z výše uvedených skupin, budou přijímány na základě losování.

O přijetí do přípravné třídy můžete zažádat na formuláři Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy(pdf).

Žádost prosím přineste v den zápisu.

K žádosti je nutné přiložit písemné doporučení školského poradenského zařízení.

 

Kontakty:

zástupkyně ředitele školy pro 1. stupeň: Mgr. Barbora Kudrnová

telefon: 724 550 654

email: barbora.kudrnova@zs-zbraslav.cz 

Webové stránky školy: www.zs-zbraslav.cz  

 

Právní rámec

§ 36, § 37, § 46 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

§ 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

zákon č. 500/2004 Sb. správní řád

 

Otázky a odpovědi

Kdo může přihlásit dítě k zápisu?

K zápisu může dítě přihlásit výhradně zákonný zástupce nebo jím plnou mocí pověřená osoba.

 

Pokud žádám o odklad, musím zároveň podávat přihlášku k zápisu k povinné školní docházce?

Pokud již byl ředitelkou školy odklad schválen, není nutné podávat přihlášku k zápisu. Protože se ale obě záležitosti podávají a rozhodují ve stejný čas, nemůžeme zaručit vyřízení odkladu tak, aby zákonný zástupce případně stihl podat ještě přihlášku k zápisu. Proto doporučujeme podat přihlášku k zápisu i v případě podávání žádosti o odklad.

 

Pokud bydlíme na Zbraslavi, ale dítě hlásíme na jinou školu, musíme podat přihlášku k zápisu i zde?

Nemusíte. Pokud uspějete, škola nás musí do konce května o přijetí dítěte informovat. Pokud vaše dítě nebude na žádné škole přijato, kontaktujte nás prosím hned, jak se to dozvíte. Žádost o přijetí k povinné školní docházce si můžete podat i na více školách.

 

Musím o odklad žádat na „spádové škole“?

Zákon takovou povinnost nestanovuje, o odkladu může rozhodnout jakýkoliv ředitel / ředitelka základní školy, u které o odklad požádáte. Pokud máte místo trvalého pobytu na Zbraslavi a schválený odklad z jiné školy, prosím doručte nám kopii rozhodnutí o odkladu co nejdříve, abychom vás mohli vyloučit ze seznamu zákonných zástupců, kteří nesplnili svou povinnost přihlásit dítě k zápisu.

 

Kdy se dozvím o přijetí, či nepřijetí dítěte?

Přijímání se řídí správním řádem. Ředitel školy musí rozhodnout bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů. Sledujte prosím webové stránky školy.

 

Je možné žádat o odklad i později?

Ano, zákon umožňuje odložit povinnou školní docházku po celý první školní rok.

 

Jaké doklady potřebuji k zápisu jako cizinec?

K žádosti přiložte kopie průkazu o povolení k pobytu nebo kopii identifikačního průkazu vydaného Ministerstvem zahraničních věcí (azylanti), nebo kopii potvrzení o přechodném pobytu (cizinci z třetích zemí a EU), případně kopii průkazu o povolení k trvalému pobytu nebo kopii pobytové karty rodinného příslušníka (EU); v případě, že v ČR dosud nepobýváte více než 90 dnů – kopii potvrzení o podání žádosti a kopii nájemní smlouvy (§ 10 odstavce 1 zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů).

 

Jak je to se zpracováním osobních údajů uvedených na přihlášce k zápisu, žádosti o odklad a žádosti o zařazení do přípravné třídy?

Osobní údaje uvedené na přihlášce jsou zpracovávány na základě zákona č. 500/2004 Sb. správní řád.