Základní škola Vladislava Vančury
1.Termín zápisu
 
- 3. dubna a 4. dubna 2019 v budově ZŠ Nad Parkem v době od 14:00 do 18:00 hod.
- pořadí, v jakém se k zápisu dostavíte, nemá vliv na přijetí či nepřijetí dítěte
 
2.Průběh řádného zápisu
- k zápisu se dostaví dítě v doprovodu zákonného zástupce
- ve třídě 4. A  bude dítěti přiděleno registrační číslo, pod nímž budou zveřejněny výsledky zápisu (pokud formuláře nebudete mít s sebou, ve třídě je dostanete a vyplníte)
- zápis bude probíhat v jednotlivých třídách v přízemí, vyberete si jednu a v ní bude probíhat váš zápis
- ve třídě předložíte: Rodný list dítěte, Průkaz totožnosti zákonných zástupců
 
budou vám zkontrolovány formuláře, které dostanete v MŠ nebo jsou na webové stránce naší školy 

 úřední deska - formuláře, a to:
- Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
- Zápisní list pro školní rok 2019/2020
- potom bude probíhat vlastní zápis, kde budou sledovány znaky školní zralosti – viz Školní zralost, tento text je i na webových stránkách školy  http://zs-zbraslav.cz
 
- výchovná poradkyně Helena Rampírová bude ve třídě 3. B (v přízemí)
- pokud budou mít rodiče zájem o konzultaci ohledně OŠD, mohou paní učitelku navštívit-
         
3. Průběh zápisu při odkladu školní docházky pro rok 2018/2019 
- pokud mělo dítě odklad školní docházky, k zápisu může, ale také nemusí přijít
 
4. Průběh zápisu při odkladu školní docházky pro rok 2019/2020 
- žádost o odklad se dokládá dvěma zprávami s doporučujícím posouzením:
a) zprávou z pedagogicko – psychologické poradny (Praha-Stodůlky, Kuncova 1, Mgr. Renata Košťálová, tel. 251 611 803)
b) zprávou odborného lékaře nebo klinického psychologa
 
Pokud v den zápisu odevzdáte obě doporučující zprávy a vyplníte Žádost o odklad povinné školní docházky, nebudete vyplňovat Žádost o přjetí k základnímu vzdělávání.
 
Pokud o odkladu zatím jen uvažujete nebo zprávy ještě nemáte, odevzdáte  vyplněnou Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a škola rozhodne o přijetí k   základnímu vzdělávání.
 Žádost o odklad povinné školní docházky včetně obou doporučujících vyjádření doručíte do budovy školy Nad Parkem a necháte na recepci školy, nejpozději však do 30. dubna 2019.
 
Rozhodnutí o odkladu budete mít připravené na recepci školy, ale předem Vás telefonicky osloví zást. ředitele pro 1. stupeň.
 
5. Cizinci a povinná školní docházka
- zápis probíhá stejně jako řádný zápis (viz bod 2)
- rodiče navíc předloží jeden z následujících dokumentů:
- doklad o trvalém pobytu
- doklad o přechodném pobytu
- dlouhodobé vízum
- doklad o udělení azylu nebo o tom, že řízení o udělení azylu právě probíhá
6. Rozhodnutí ředitele školy
- seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče:
  a) na webových stránkách školy (http://zs-zbraslav.cz)
  b) na dveřích školy u vchodu do budovy
  c) nejpozději do 30 dnů od zápisu
  d) v naší škole od 29. dubna  2019
  e) nejméně po dobu 15 dnů
 
- o nepřijetí k základnímu vzdělávání nebo zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky obdrží zákonní zástupci do 30dnů poštou od podání dané žádosti.
 
V případě, kdy bude Vaše dítě přijato k základnímu vzdělávání v naší škole, budeme s ním počítat, že nastoupí do školy v září 2019.
 
Pokud se rozhodnete pro jinou školu, prosíme o oznámení této skutečnosti
do 15. května 2019 zástupkyni ředitele emailovou na adresu: marcela.brincilova@zs-zbraslav.cz
 
7. Kritéria pro přijetí do 1. ročníku
- Dítě má trvalý pobyt ve spádové oblasti Zbraslav (Baně, Lahovice, Lahovičky,Strnady)
- Dítě mělo odklad pro školní rok 2018/2019 a bydlí na Zbraslavi
- Dítě má sourozence ve vyšších ročnících
 
8. Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí se bude konat:
  3. června 2019 v 18:00 v budově Nad Parkem
 
Nemůžete – li se dostavit ze závažných důvodů k zápisu, informujte ZŘ telefonem - +420777925911 a domluvíte si náhradní termín.