ZÁKLADNÍ ŠKOLA VLADISLAVA VANČURY PRAHA ZBRASLAV

 1. Termín zápisu
 • - 1. a 2. dubna 2020 (středa a čtvrtek) v budově ZŠ Nad Parkem v době od 14 do 17 hodin. Pořadí, v jakém se k zápisu dostavíte, nemá vliv na přijetí či nepřijetí dítěte.
 • - 8. června 2020 (pondělí) od 18 hodin schůzka pro rodiče budoucích prvních tříd.
 • - 9. června 2020 (úterý) od 18 hodin schůzka pro rodiče, jejichž děti budou navštěvovat přípravnou třídu.
 • 2. Průběh řádného zápisu
 • - k zápisu se dostaví dítě v doprovodu zákonného zástupce
 • - ve třídě 4. A bude dítěti přiděleno registrační číslo, pod nímž budou zveřejněny - - výsledky zápisu (pokud formuláře nebudete mít s sebou, ve třídě je dostanete a vyplníte)
 • - zápis bude probíhat v jednotlivých třídách v přízemí, vyberete si jednu a v ní bude probíhat váš zápis
 • - ve třídě předložíte: Rodný list dítěte, Průkaz totožnosti zákonných zástupců
 • budou vám zkontrolovány formuláře, které dostanete v MŠ nebo jsou na webové stránce naší školy
 • úřední deska - formuláře, a to:
  • - Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  • - Zápisní list pro školní rok 2020/2021
  • - potom bude probíhat vlastní zápis, kde budou sledovány znaky školní zralosti – viz Školní zralost, tento text je i na webových stránkách školy  http://zs-zbraslav.cz

- výchovná poradkyně Helena Rampírová bude ve třídě 3. B (v přízemí)

- pokud budou mít rodiče zájem o konzultaci ohledně OŠD, mohou paní učitelku navštívit

 

3. Průběh zápisu při odkladu školní docházky pro rok 2019/2020 

pokud mělo dítě odklad školní docházky, k zápisu může, ale také nemusí přijít

 

4. Průběh zápisu při odkladu školní docházky pro rok 2020/2021 

- žádost o odklad se dokládá dvěma zprávami s doporučujícím posouzením:

a) zprávou z pedagogicko – psychologické poradny (Praha-Stodůlky, Kuncova 1, Mgr. Renata Košťálová, tel. 251 611 803)

b) zprávou odborného lékaře nebo klinického psychologa

- Pokud v den zápisu odevzdáte obě doporučující zprávy a vyplníte Žádost o odklad povinné školní docházky, nebudete vyplňovat Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.

- Pokud o odkladu zatím jen uvažujete nebo zprávy ještě nemáte, odevzdáte  vyplněnou Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a škola rozhodne o přijetí k   základnímu vzdělávání.
- Žádost o odklad povinné školní docházky včetně obou doporučujících vyjádření doručíte do budovy školy Nad Parkem a necháte na recepci školy, nejpozději však do 30. dubna 2020

- Rozhodnutí o odkladu budete mít připravené na recepci školy, ale předem Vás telefonicky osloví zást. ředitele pro 1. stupeň

 

5. Cizinci a povinná školní docházka

- zápis probíhá stejně jako řádný zápis (viz bod 2)

- rodiče navíc předloží jeden z následujících dokumentů:

- doklad o trvalém pobytu

- doklad o přechodném pobytu

- dlouhodobé vízum

- doklad o udělení azylu nebo o tom, že řízení o udělení azylu právě probíhá

 

6. Rozhodnutí ředitele školy

- seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče:

- na webových stránkách školy (http://zs-zbraslav.cz)

- na dveřích školy u vchodu do budovy

- nejpozději do 30 dnů od zápisu

- v naší škole od 29. dubna 2020, nejméně po dobu 15 dnů

- nepřijetí k základnímu vzdělávání nebo zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky obdrží zákonní zástupci do 30 dnů poštou od podání dané žádosti.

- V případě, kdy bude Vaše dítě přijato k základnímu vzdělávání v naší škole, budeme s ním počítat, že nastoupí do školy v září 2020.

- Pokud se rozhodnete pro jinou školu, prosíme o oznámení této skutečnosti do 15. května 2020 zástupkyni ředitele emailovou na adresu: marcela.brincilova@zs-zbraslav.cz

 

7. Kritéria pro přijetí do 1. ročníku

- Dítě má trvalý pobyt ve spádové oblasti Zbraslav (Baně, Lahovice, Lahovičky, Strnady)

- Dítě mělo odklad pro školní rok 2019/2020 a bydlí na Zbraslavi

- Dítě má sourozence ve vyšších ročnících

 

8. Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí se bude konat:

- 8. června 2020 v 18:00 v budově Nad Parkem

- Nemůžete–li se dostavit ze závažných důvodů k zápisu, informujte zástupkyni ředitele telefonem (777925911) a domluvte si náhradní termín.

Copyright © 2010 - 2020 ZŠ Vladislava Vančury. Všechna práva vyhrazena.