ZÁKLADNÍ ŠKOLA VLADISLAVA VANČURY PRAHA ZBRASLAV

Vnitřní řád školní družiny

Základní škola Vladislava Vančury, Praha – Zbraslav

Vnitřní řád školní družiny

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a její novelizací č. 163/2018 Sb., vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici – vnitřní řád pro školské zařízení – školní družinu. Tato směrnice určuje pravidla provozu a režim školní družiny (dále jen ŠD).

Poslání ŠD

ŠD tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji od školního vyučování odlišují. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, dohledu nad žáky a podpora žáků ve smysluplném trávení volného času.

Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve školní družině

Práva žáků

 • Být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jejich pobytu v ŠD a činnosti ŠD
 • Seznamovat se s aktivitami ŠD, zúčastňovat se činností ŠD a podílet se na jejich přípravě
 • Podílet se na hodnocení své činnosti
 • Právo na vzdělávání a svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství
 • Právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, před sociálně patologickými jevy, před tělesným a duševním násilím, urážkami a zneužíváním
 • Právo na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek
 • Právo požádat o pomoc vychovatelku při řešení problémů v ŠD

Povinnosti žáků

 • Řádně docházet do ŠD
 • Dodržovat Vnitřní řád ŠD, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni vychovatelkou
 • Důsledně plnit pokyny vychovatelky, bez jejího vědomí nesmí opustit ŠD
 • Plnit pokyny pedagogických i nepedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy, Školním řádem, Vnitřním řádem ŠD, řády odborných učeben a ostatních prostor školy
 • Respektovat práva všech účastníků ŠD
 • Chránit zdraví své i zdraví spolužáků – žákům nejsou dovoleny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření apod.)
 • Nenosit do ŠD předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by ohrozit jejich zdraví a bezpečnost nebo jiných osob
 • S ohledem na plánované činnosti chodit do ŠD vhodně oblečen, čistě upraven
 • Hlásit vychovatelce bez zbytečného odkladu jakékoliv poranění – úraz svoje či spolužáka, event. vznik škody
 • Zacházet s vybavením ŠD šetrně, udržovat prostor v ŠD v čistotě a pořádku, chránit majetek ŠD před poškozením

Práva a povinnosti zákonných zástupců

 • Zákonní zástupci mají právo na informace o chování svého dítěte v ŠD, informace o činnosti a akcích ŠD
 • Mají právo vznášet podněty a připomínky k činnosti ŠD
 • Seznámit se s Vnitřním řádem ŠD a respektovat jej
 • Dbát na pravidelnou docházku svého dítěte do ŠD, každou nepřítomnost vždy včas omluvit písemnou, elektronickou či ústní formou
 • Informovat vedoucí vychovatelku či vychovatelku příslušného oddělení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních potížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh zájmového vzdělávání ŠD

Provoz a vnitřní režim ŠD

Přihlašování a odhlašování žáků

 • ŠD ZŠ V. Vančury je určena žáků 1. – 3. tříd. Jednotlivá oddělení se naplňují do počtu nejvýše 30 žáků
 • Ředitelem školy je určena vedoucí vychovatelka, která řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců. Zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, kontrolu plateb úplaty za činnost ŠD, předávání informací rodičům, vyřizování námětů, event. stížností souvisejících s činností ŠD
 • Přihlášení žáka do zájmového vzdělávání ŠD provede zákonný zástupce písemně formou zápisního lístku, který je k dispozici u kterékoliv vychovatelky, nebo si jej lze stáhnout z webových stránek školy. Přihlášku je nutné odevzdat (event. zaslat elektronicky) nejpozději do 15. června
 • O zařazení žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy
 • Odhlášení žáka ze ŠD sdělí zákonný zástupce písemnou formou

Úplata

 • Je stanovena ředitelem školy ve výši 200 Kč měsíčně na jednoho žáka, a to jak na pravidelnou, tak nepravidelnou docházku. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do ŠD
 • Platba se provádí bezhotovostně (případně hotově v pokladně banky) u Moneta Money Bank č. ú. 7429504/0600 (variabilní symbol – celé rodné číslo dítěte bez lomítka, účel platby, resp. zpráva pro příjemce – ŠD + jméno dítěte). Platba se provádí jednorázově na celý školní rok, tj. 2.000 Kč. V případě odhlášení dítěte z docházky do ŠD v průběhu školního roku bude zákonnému zástupci vrácena příslušná poměrná finanční částka
 • Datum splatnosti – 31. srpna. Jestliže platba k tomuto datu nebude uskutečněna, bude považována přihláška žáka do ŠD za stornovanou, tzn. že žák bude automaticky z docházky do ŠD vyškrtnut
 • Ředitel školy může v souladu s platnou legislativou rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty na základě žádosti zákonných zástupců s patřičným uvedením důvodů

Vyřazení žáka

 • Na hodnocení chování žáka v ŠD se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, tj. udělování napomenutí, třídní důtky, ředitelské důtky, klasifikace zhoršeným stupněm z chování na vysvědčení, na základě rozhodnutí pedagogické rady
 • Žák může být vyřazen ze ŠD v případě porušování tohoto řádu zejména tím, že svým chováním ohrožuje zdraví své či svých spolužáků, soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD, je opakovaně vyzvedáván po ukončení denního provozu ŠD, není uhrazena úplata nebo z jiných zvláště závažných důvodů
 • Případné vyloučení musí být projednáno se zákonným zástupcem a o tomto projednání bude vyhotoven písemný záznam

Provoz ŠD

 • Ranní 6,30 – 7,40 hod. – příchod do ranní ŠD je možný pouze do 7,30 hod.
 • Odpolední 11,40 – 18,00 hod.
 • Každý den je v době od 14,00 do 15,30 hod. určeno jedno oddělení, které má svou činnost vždy situovanou na školní hřiště. Do tohoto oddělení jsou umísťováni žáci, kteří v této době odcházejí do kroužků či se z nich vracejí. V případě nepříznivého počasí zůstávají ve své kmenové třídě. V 16 hod. se podle provozních podmínek a počtu žáků oddělení spojují.
 • V době hlavních i vedlejších prázdnin se po projednání se zřizovatelem provoz ŠD přerušuje

Vyzvedávání žáků ze ŠD

 • Vyzvedávání žáků ze ŠD je možné do 14,00 hod. a od 15,30 hod. Doba mezitím je vyhrazena pro rekreační pobyt žáků na čerstvém vzduchu (pokud to klimatické podmínky dovolí) a vyzvedávat žáky ze ŠD v této době lze pouze po předchozí domluvě s vychovatelkou
 • Postup při nevyzvednutí žáka do konce provozní doby ŠD: Vychovatelka se pokusí o spojení se zákonným zástupcem. Pokud se jí to nepodaří, bude nastalou situaci řešit v součinnosti s odborem sociální péče MÚ

Stravování a pitný režim

 • Platbu a zakoupení čipů zajišťují zákonní zástupci svým dětem v kanceláři školní jídelny (ulice U Lékárny). Školní jídelna je samostatným právním subjektem
 • Pitný režim je zajištěn v rámci stravování ve školní jídelně, v průběhu dne lze pak užívat pitnou vodu z vodovodních kohoutků v prostorách celé školy

Co bude žák potřebovat do ŠD

 • Sadu papírových hygienických kapesníčků a ručníků
 • Dle vlastního uvážení rodičů sportovní oblečení a obuv pro rekreační činnost. Všechny věci je nutno viditelně označit, neboť jen tak se předejde nežádoucím výměnám či ztrátám

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků je zajištěna dle obecných požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost žáků. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

Žáci jsou na začátku, v průběhu i na konci školního roku prokazatelným způsobem seznamováni s možnými riziky pohybu v určitém prostředí, s možnými následky různých činností, se správnými způsoby používání pracovních pomůcek a jsou soustavně poučováni o zásadách správného chování nejen ve škole, na veřejnosti, na komunikacích, ale i v době prázdnin, při sezónních činnostech a sportech. O poučení žáků je vždy vyhotoven písemný záznam do třídní knihy každého oddělení ŠD.

Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje zájmové vzdělávání, je zajištěno vždy pedagogickým pracovníkem.

Pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci školy dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy. Pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost žáků i ostatních osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody.

Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Při úrazu poskytnou žákovi první pomoc, případně zajistí jeho lékařské ošetření. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten zaměstnanec, který byl jeho svědkem, nebo který se o něm dozvěděl jako první.

Podmínky a bezpečnostní opatření

 • Za bezpečnost žáků v ŠD je odpovědná vychovatelka, které byli žáci svěřeni, a to po celou dobu její pracovní doby
 • Po skončení ranní ŠD zajišťuje vychovatelka převádění žáků do pavilonu A, kde za jejich bezpečnost přebírají odpovědnost dozorující učitelé.
 • Po skončení vyučování jsou žáci vychovatelce předáni se jmenným seznamem učitelkou, která s nimi ukončila dopolední, event. odpolední vyučování
 • Způsob předávání žáků do zájmových aktivit pořádaných jinými organizacemi ve škole i mimo ni si domluví zákonní zástupci s lektory sami. Za cestu žáka do kroužků, popř. zpět do ŠD, nenese vychovatelka odpovědnost, stejně tak pokud žák svévolně opustí ŠD, což je pak kvalifikováno jako hrubé porušení Vnitřního řádu ŠD s příslušným kárným opatřením

Pobyt mimo budovu školy

 • Vychovatelka může odejít mimo budovu s maximálním počtem 25 žáků (vycházka, výstava, divadlo …)
 • Vychovatelka sleduje žáky při hrách, zajišťuje dozor nad žáky při všech činnostech a předem (zvláště při pobytu venku) jim vymezí prostor pro volný pohyb
 • Děti se nesmí bez dovolení vzdálit z vymezeného prostoru

Podmínky zacházení s majetkem školy nebo ŠD ze strany žáků

 •  Žáci mohou užívat prostor a vybavení oddělení ŠD, odborných učeben školy v souladu s řády těchto učeben a s vědomím vychovatelky
 • Žáci jsou povinni řádně pečovat a šetrně zacházet se zapůjčeným majetkem školy, ŠD, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením
 • U svévolného poškození nebo zničení majetku školy, ŠD, žáků, zaměstnanců či jiných osob může být požadováno finanční odškodnění nebo materiální náhrada
 • Do ŠD nosí žáci pouze věci potřebné k činnosti, cenné věci nenosí
 • Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně své vychovatelce. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí, zejména pečlivým uzamykáním šatnových skříněk

Závěrečné ustanovení

Novelizovaný Vnitřní řád ŠD nabývá platnosti dnem 15. listopadu 2018

Mgr. Jiří K o v a ř í k, ředitel školy, v. r

Copyright © 2010 - 2019 ZŠ Vladislava Vančury. Všechna práva vyhrazena.