Vnitřní řád

1. Přihlašování a odhlašování žáků
 
•    Školní družina je určena žákům I. stupně, kteří absolvují školní docházku v budově Nad Parkem.
•    Ve školní družině je určena ředitelem školy vedoucí vychovatelka, která řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců. Zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, kontrolu provedení plateb úplaty za činnost ŠD, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností souvisejících s činností ŠD.
•    Přihlášení žáka provede zákonný zástupce písemně formou zápisního lístku, který obdrží současně s Vnitřním řádem ŠD při zápisu do ŠD.
•    O zařazení žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy.
•    Odhlášení žáka ze ŠD sdělí zákonný zástupce písemnou formou.
•    Jakékoliv změny v zápisním lístku zákonný zástupce opraví osobně a stvrdí svým podpisem.
 
 
 
2. Úplata
•    Je stanovena ředitelem školy ve výši 200 Kč měsíčně na jednoho žáka, a to jak na pravidelnou, tak nepravidelnou docházku. Tato částka platí i  pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do ŠD.
•    Platba se provádí bezhotovostně (případně hotově v pokladně banky) u GE Money Bank
č. ú. 7429504/0600 (variabilní symbol – celé rodné číslo dítěte bez lomítka, účel platby, resp. zpráva pro příjemce – ŠD + jméno dítěte). Platba se provádí jednorázově na celý školní rok, tj. 2.000 Kč. V případě odhlášení dítěte z docházky do ŠD v průběhu školního roku bude zákonnému zástupci vrácena příslušná poměrná finanční částka.
•    Datum splatnosti – 30. září. Jestliže platba k tomuto datu nebude uskutečněna, bude považována přihláška dítěte do ŠD za stornovanou, tzn. že dítě bude automaticky z docházky do ŠD k 1. říjnu vyškrtnuto.
•    Ředitel školy může podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění a podle ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb. v plném znění rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty na základě písemné žádosti s uvedením důvodů.
 
 
 
3. Vyřazení žáka
•    Žák může být vyřazen ze ŠD v případě porušování tohoto řádu zejména tím, že svým chováním ohrožuje zdraví své či svých spolužáků, dopustil se závažného kázeňského přestupku, je opakovaně vyzvedáván po ukončení denního provozu ŠD.
•    Případné vyloučení musí být projednáno se zákonným zástupcem a o tomto projednání bude vyhotoven písemný záznam.
 
 
 
4. Provoz ŠD
•    Ranní                  6.30 -  7.45  hodin
•    Odpolední          11.50 - 18.00  hodin
•    Každý den je v době od 14.00 do 15.30 hodin určeno jedno oddělení, které má svou činnost vždy situovanou na školní hřiště. Do tohoto oddělení jsou umísťovány děti, které v této době odcházejí do kroužků či se z nich vracejí. V případě nepříznivého počasí zůstávají děti ve své kmenové třídě.
       V 16 hodin se podle provozních podmínek a počtu dětí oddělení spojují.
•    V době hlavních i vedlejších prázdnin není ŠD v provozu.
 
 
 
5. Docházka do ŠD
•    Zákonný zástupce přihlášeného žáka sdělí rozsah docházky a způsob odchodu žáka ze ŠD
na zadní straně zápisního lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka, odchylky od docházky či způsobu odchodu sdělí zákonný zástupce písemně.
•    Na základě telefonické žádosti lze žáka uvolnit opravdu pouze ve výjimečných případech.
 
 
 
6. Přechody žáků 
•    Po skončení ranní ŠD zajišťuje vychovatelka převádění žáků do třídních šaten, kde za jejich bezpečnost přebírají odpovědnost dozorující učitelé. Po skončení vyučování předávají učitelé žáky vychovatelce na předem stanoveném místě.
•    Způsob předávání žáků do zájmových aktivit pořádaných jinými organizacemi ve škole i mimo ni si domluví zákonní zástupci s lektory sami. Za cestu žáka do kroužků, popř. zpět do ŠD, nenese vychovatelka odpovědnost.
 
 
 
7. Vyzvedávání žáků ze ŠD
•    Vyzvedávání dětí ze ŠD je možné do 13.30 hod.(event. do 14.00 hod.) a od 15.30 hodin. Doba mezitím je vyhrazena  pro rekreační pobyt dětí na čerstvém vzduchu (pokud to klimatické podmínky dovolí) a vyzvedávat děti ze ŠD v této době lze pouze po předchozí domluvě s vychovatelkou.
•    Postup při nevyzvednutí žáka do konce provozní doby ŠD:  Vychovatelka se pokusí o spojení se zákonným zástupcem. Pokud se jí to nepodaří, bude nastalou situaci řešit v součinnosti s odborem sociální péče MÚ.
 
 
 
8. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků
•    Za bezpečnost žáků v ŠD odpovídá vychovatelka.
•    Vychovatelka provádí přiměřenou formou školení žáků o bezpečném chování při činnostech v  budově školy i  mimo ni. O provedeném školení učiní záznam do třídní knihy ŠD.
 
•    Žáci se řídí pravidly Vnitřního řádu školy a dodržují bezpečnostní předpisy, chovají se tak, aby neohrozili  bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků.
•    Žáci neopouštějí oddělení ŠD bez svolení vychovatelky.
 
 
 
9. Stravování
•    Platbu a zakoupení čipů zajišťují zákonní zástupci svým dětem v kanceláři školní jídelny (ulice U Lékárny).
•    Školní jídelna je samostatným právním subjektem.
 
 
 
10. Pitný režim
•    Je zajištěn v rámci stravování ve školní jídelně.
•    Během dne pak balená pitná voda z automatů umístěných v ŠD.
 
 
 
11. Co bude žák potřebovat do ŠD
•    Sadu papírových hygienických kapesníčků
•    Ručník s poutkem, event. sadu papírových  ručníků
•    Dle vlastního uvážení rodičů sportovní oblečení a obuv pro rekreační činnost
•    Tašku na toto oblečení (nejlépe látkovou), která se může ponechat v šatně ŠD
 
Všechny věci je nutno viditelně označit, neboť jen tak se předejde nežádoucím výměnám
či ztrátám. Oblečení by měla mít poutka na zavěšení.
 

V Praze dne 1. září 2015                                       Mgr. Jiří  K o v a ř í k ,  v.  r.
                                                                                      ředitel školy