Ohlédnutí za školním rokem 2019/2020

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

přiblížil se konec července a s ním i rok mého působení na základní škole. A tak je vhodný čas se ohlédnout zpět a provést krátkou rekapitulaci, ale také představit další plány a aktivity, kterým se chci se svými kolegy věnovat v nadcházejících letech. Věcí, které se povedly, ale i ty, kde bychom mohli být úspěšnější je celá řada, zmíním tudíž ty nejvýznamnější, které mají vliv na početnější skupiny žáků.

Již v červnu a červenci 2019 (tzn. před nástupem do funkce) jsme ve spolupráci s Odborem majetku, investic a rozvoje připravili výběrové řízení na dodávku šatních skříněk pro budovu Hauptovarámci kterého jsme vyspecifikovali rozložení, barevné provedení, vnitřní uspořádání a výběrové řízení také úspěšně zrealizovali. Šatní skříňky tak od podzimních prázdnin žáci v budově Hauptova využívají. Došlo tím k nahrazení nedůstojných hromad oblečení a bot, které se kupily v jedné ze tříd školy.

Od září 2019 jsme na 2. stupni postupně zaváděli elektronické třídní knihy a později i elektronické žákovské knížky, které zvyšují komfort práce nejen pedagogickým pracovníkům školy, ale také rodičům a vedení školy. Od druhého pololetí školního roku fungovaly online všechny třídy druhého stupně. V budově Nad Parkem se tato online forma školní evidence a komunikace s rodiči (přes systém se dají zasílat sdělení, ale také například elegantně omlouvat absenci žáka) začala rozjíždět druhém pololetí školního roku. 

V rámci modernizace a elektronizace komunikace a evidence jsme na přelomu roku zprovoznili systém školní online pokladny. Prozatím se s ním setkalo pouze několik tříd na 1. a 2. stupni školy. Funguje na principu “zálohového konta”, z kterého se postupně odečítají jednotlivé platby. Díky tomuto systému nebudou muset žáci nosit do školy stovky či tisíce korun na jednotlivé akce (např. pracovní sešity, školu v přírodě...) a všechny platby budete mít přehledně dostupné v rámci tohoto systému - uvidíte tak, na co konkrétně byly peníze použity. 

Čerpáme také úspěšně peníze z Evropské unie. Mezi největší projekty, které jsme v uplynulém školním roce zrealizovali, bezesporu patří vybudování nové jazykové učebny v budově Hauptova za 2,3 milionu Kč. Vzhledem k velikosti projektu jsme i na tomto spolupracovali s Odborem majetku, investic a rozvoje MČ Praha-Zbraslav. Jedná se o moderní učebnu pro 24 žáků, která je plně postavená na moderních digitálních technologiíchV současné době máme na její využívání proškolené i učitele jazyků a od září ji tak plně zapojíme do výuky ve všech třídách. V rámci projektů EU jsme od září 2019 zapojení také v Šablonách II. Z tohoto projektu čerpáme finanční prostředky na školního psychologa, speciálního pedagoga, školního asistenta a poté na projektové aktivity, školení pedagogů v moderních ICT trendech a další. Z těchto peněz jsme také vybavili v budově Hauptova počítačovou učebnu.Více než 10 let staré a pro výuku nevhodné počítače, jsme nahradili 30 kusy notebooků (za 410.000 Kč). Od podzimu tak můžeme opět vyučovat informatiku, ale i další předměty (často do učebny chodí kolegyně na matematiku, cizí jazyky, český jazyk, přírodopis a další) v “důstojných podmínkách”. 

Když už zmiňuji dotacenesmím zapomenout na projekt MgA. Jitky Petrové, která “zrekonstruovala” jednu ze tříd z participativního rozpočtu MČ Praha-Zbraslav. Děti pod jejím vedením vytvořily krásnou malbu na zadní stěně místnosti, třída je vybavená odpočinkovou zónou, výstavní plochou na žákovské práce a dalším příslušenstvím. Tou největší investicí z participativního rozpočtu bylo pořízení interaktivní tabule. Paní MgA. Petrové tímto za její aktivitu děkuji. Zkvalitnila prostředí a vzdělávání nejen dětem ze třídy svého syna, ale i samozřejmě dalším, kteří je za pár let ve třídě vystřídají. 

Od podzimu jsme také byli v jednání s dodavatelem tzv. Papíromatů, tzn. automatů na školní pomůckyNa jaře nám společnost dodala na každou budovu automat, který dětem na obou stupních udělal i ve vypnutém stavu velkou radost. Od září budou samozřejmě v provozu 😊.

 

Neinovujeme pouze vybavení školy, ale také metody a formy vzdělávání, které při vzdělávání žáků využíváme. 

Již jsem zmínil, že novou počítačovou učebnu nevyužívají pouze učitelé informačních technologií, ale hojně jí navštěvují také učitelé jiných předmětů. To samozřejmě platí i pro žáky 1. stupně. 

Na podzim 2019 jsme zrealizovali velký projektový den, do kterého se zapojili všichni pedagogové 2. stupně a také všichni žáci. Byl zaměřený na výročí sametové revoluceJednalo se o celodenní akci, při které měli žáci možnost vrátit se o 30 let zpět a prožít si pár střípků z této doby. Na tento projekt jsme chtěli navázat celoškolským projektem k “měsíci knih”, ale k tomu už díky uzavření školy nedošlo. Ale aktivitu máme připravenou, a tak se na ní mohou žáci v příštím roce (a i následujících) těšit. Projekt je postavený tak, že pro každý ročník je připravena specifická aktivita, která se dále neopakuje. Žáci si tak každý rok prožijí jiné aktivity spojené s “měsícem knih”. Vnímám projektové vyučování jako jeden z velmi efektivních způsobů vzdělávání a jsem rád, že kromě těchto velkých projektů učitelé realizují dílčí menší projekty vztažené na konkrétní třídní kolektivy. Tuto myšlenku budu dále podporovat a věřím, že postupně se bude objevovat i více těch velkých projektů, které kromě odlišného způsobu získávání znalostí, dovedností a postojů přináší s sebou i přesah do sociální oblasti (spolupracují spolu žáci z různých tříd, ročníků...). 

Inovovat používané metody chceme i nadále, například směrem k formativnímu hodnocení. Již několik pedagogů se proškolilo a další budou mít prostor opět od nového školního roku. Připravujeme také školení pedagogů na metody aktivního učení, které je velmi zajímavé a pro použití v praxi přínosné. 

Kromě metod se pouštíme i do nových forem vzdělávání. V současné době je na obou budovách sada 30 kusů lehkých stoliček, které si děti mohou vzít na venkovní výukuPřipravujeme také projekt pro čerpání dotace EU na vznik plnohodnotné venkovní učebny a také školních cvičných pozemků, které nám velmi chybí. S nimi budeme zase trochu více blíž přírodě a méně zavřeni ve školních budovách

V druhém pololetí jsme také začali připravovat změnu Školního vzdělávacího programu (ŠVP). Na jeho úpravě se aktivně podíleli téměř všichni učitelé a za to jim velmi děkuji. Jsem rád, že se povedlo spojit síly a vytvořit modernizovaný ŠVP. Ten od dalšího školního roku nabídne žákům školy jednu velkou změnu a dvě menší (zmiňuji jen ty nejvýznamnější). Tou velkou je, že od 2. stupně školy je možné přejít do jazykově zaměřené třídy, v které bude rozšířena hodinová dotace na výuku anglického jazyka, druhého cizího jazyka, zapojován rodilý mluvčí a vybrané předměty budou vyučovány v anglickém jazyce (metoda CLIL). Právě jazykově zaměřená třída vznikla na základě žádosti mnoha rodičů o rozšíření výuky anglického jazyka a také na kvalitní jazykové výuce, která na škole (na obou stupních školy) dlouhá léta probíhá. Další změnou je výuka anglického jazyka od 1. ročníku, kde se bude jednat o hravé poznávání základů angličtiny. Poslední změnou je vyčlenění 1 disponibilní hodiny pro povinně-volitelný předmět. Umožníme tak žákům zaměřit se na to, co je baví a zajímá a nebudeme jim alespoň v rámci 1 hodiny týdně tuto dráhu určovat my. Tato změna se na 1. stupni projeví ve 3. ročníku, ale to až od školního roku 2022/2023, kdy nám budoucí prvňáčci dorostou, na 2. stupni již od budoucích 6. ročníků.

Tento rok byl pro všechny z nás také velmi nestandardní. V polovině března nám školu uzavřelo svým nařízením MŠMT z důvodu postupující nákazy COVID-19. První 2 týdny jsme se rozkoukávali a doufali, že toto opatření se zruší a škola se opět normálně rozběhneTo se však nestalo, a tak jsme nastavili systém distribuce vzdělávacích materiálů a ten po celou dobu až do konce školního roku drželi. Někteří kolegové se nad rámec vytváření a sdílení chto materiálů pustili do živého vysílání (převážně přes Zoom a Microsoft Teams), youtube videí, skype konferencí, či volání přes whatsapp). A jejich počet postupem času neustále narůstal. Za to jim patří mé velké díky. Poděkovat také musím všem ostatním, kteří se drželi sdílení vzdělávacích materiálů a poskytovali na ně žákům pravidelnou zpětnou vazbu. I přes to si uvědomuji, že v této oblasti máme co dohánět, a hlavně se musíme připravit, pokud by se podobná situace opakovala. Z toho důvodu všichni pedagogičtí pracovníci na konci srpna absolvují školení na Microsoft Teams se zaměřením na online vzdělávání. Pedagogickým pracovníkům díky účelové dotaci od MČ Praha-Zbraslav ve výši 1,2 milionu korun pořídíme 20 kusů notebooků. Jedná se tak o první nákup potřebné techniky. Zbylé finanční prostředky z této dotace použijeme pro nákup chybějících interaktivních tabulí, systému řízení PC učebny a pořízení multifunkčních strojů (kopírek s možností tisku a scanování) na obě budovy, jelikož i přes nepříliš optimistická čísla související s COVID-19, považuji prezenční výuku za základ efektivního vzdělávání, na které bychom se měli maximálně soustředit. 

Ani v létě se chod školy nezastavil. V současné době je v budově Nad Parkem v provozu zbraslavská školka, jelikož jejich prostory procházejí rekonstrukcí. Od srpna se ale opět pustíme do oprav a zvelebení budovy školy, aby byla připravena na příchod žáků. Nyní je ale vidět již spousta odvedené práce v okolí budovy Nad Parkem, kde dochází k údržbě stromů, křovin a travnatých ploch. V budově Hauptova opravy již probíhají. Jelikož se nám škola stále více plní, rušíme sborovnu a místo ní vytváříme plnohodnotnou třídu. Samozřejmě rekonstruujeme a opravujeme i další části školy, a to dle finančních i časových možností. Za největší projekt letošního léta je možné označit bourání a terénní úpravu po vyhořelých šatnách v budově Hauptova. Prostor bude obsahovat travnatou plochu, kterou budeme moct opět využít pro venkovní výuku. Celý prostor, který zde vznikne, bude sloužit žákům k odpočinku například při polední přestávce mezi vyučováním. Během léta také budeme umísťovat zbývající šatní skříňky, které nám zajistí potřebnou kapacitu pro stále se zvyšující počet žáků. V současné době také realizujeme řadu výběrových řízení, například na již zmíněné notebooky pro učitele, chybějící interaktivní tabule, nebo na nákup nových učebnic a pracovních sešitů pro žáky, případně plánované projekty a studie (na venkovní učebnu, pokrytí budovy Hauptova wi-fi signálem a další...)

 

A co nás čeká v dalších letech? Kam bude škola směřovat? Některé projekty jsem již nastínil výše. V pedagogické oblasti se budeme soustředit na vzdělávání pedagogů a posléze zapojování metod a forem vedoucích k vlastní poznávací činnosti žáků (projektové vyučování, kooperativní učení, problémové učení…). Uvedeme do praxe také koncept “seniorních” učitelů, kde didakticky a metodicky schopní pedagogové napomáhají méně zkušeným kolegům. Již jsme ho v tomto školním roce v omezené míře začali testovat. 

Ve využívání digitálních technologií se budeme soustředit na online způsoby sdílení informací a komunikace, metodickou podporu učitelů a vytvoření „bestpractices“ scénářů pro využívání digitálních technologií napříč předměty.

V oblasti rozvoje osobnosti žáka chceme dát dětem větší volnost v činnostech, které je naplňují (viz zmíněná disponibilní hodina, kdy v případě pozitivních ohlasů se dá tento model dále rozšiřovat), pomocí moderních metod výuky chceme vést žáky k samostatnému myšlení, svobodnému rozhodování a projevu v souladu s obecně uznávanými hodnotami.  

V oblasti materiálně-technické se budeme soustředit na zkvalitnění zázemí jak pro děti, tak zaměstnance školy. V budově Hauptova se ve spolupráci se zřizovatelem zaměříme na obnovu sociálního zařízení v budově také na hledání kapacit z pohledu prostor pro výuku, jelikož se blížíme kapacitním možnostem budovy a počet dětí na 2. stupni bude stále stoupat. Velmi se těšíme také na rekonstrukci hřiště u budovy Nad Parkem, které budou aktivně využívat nejen děti 1. stupně, ale také díky jeho pestrosti i žáci 2. stupně. Průběžně, jak nám kapacita budov dovolí, se budeme soustředit na vybudování odborných učebena to jak na budově 1. stupně, tak druhého. 

 

Závěrem bych rád toto ohlédnutí zpět zakončil poděkováním. A to nejen svým zástupkyním a vedoucím pracovníkům, které jsou důležitým spojovacím článkem, ale samozřejmě i všem zaměstnancům školy, bez kterých by škola nemohla fungovat. Nejedná se jen o učitele, pro které tato doba byla opravdu náročná a místo před žáky seděli dlouhé hodiny každý den před počítačem, ale i vychovatelkám a všem nepedagogickým zaměstnancům školy. Tento rok byl nestandardní a nelehký, i přes to jsme se s ním dle možností vypořádali a také nám nastavil zrcadlo, ukázal slabá místa, na kterých musíme dále pracovat. I když jsem zde uvedl jen některé projekty a aktivity, byla jich velká řada a skrývá se za nimi obrovské množství práce všech zaměstnanců. Mé díky patří také rodičům, kteří se aktivně zapojovali do chodu školy, ať již připomínkami, které jsme obdrželi k aktuálním situacím, nebo například skrze vznikající Klub rodičů a přátel při Základní škole Vladislava Vančury, který může být skvělou platformou pro směrování dalšího rozvoje školy. Závěrem také děkuji zřizovateli, MČ Praha-Zbraslav, bez kterého by se některé aktivity a projekty neobešly a nezrealizovaly. 

 

Ing. Lukáš Herout, Ph.D., ředitel školy 

Copyright © 2010 - 2020 ZŠ Vladislava Vančury. Všechna práva vyhrazena.