ZÁKLADNÍ ŠKOLA VLADISLAVA VANČURY PRAHA ZBRASLAV

Souhrnné informace k výuce žáků 1. stupně od 25. 5. 2020

Vážení zákonní zástupci, 

přinášíme souhrnné informace k otevření budovy 1. stupně a výuce žáků od 25. 5. 2020. Hned v úvodu je důležité zmínit, že účast není povinná. Případná absence se nezapočítává do celkové absence za 2. pololetí školního roku. Níže naleznete souhrnné informace, které vycházejí z požadavků kladených MŠMT, hygienickými předpisy a provozními podmínkami školy. Snažíme se v nich také odpovědět na nejčastější dotazy, které na nás od odeslání dotazníku směřovaly. 

 

KRITÉRIA VÝBĚRU ŽÁKŮ

Škola má omezenou kapacitu danou personálními, prostorovými a hygienickými podmínkami, z toho důvodu jsou stanovena kritéria výběru žáků. Kritéria budou uplatněna v případě, kdy počet dětí přesáhne kapacitní možnosti školy. Ty jsou dány více faktory a celková kapacita tak vyplyne z požadavků rodičů sesbíraných v rámci tohoto formuláře / přihlášky.

Stanovená kritéria jsou (v uvedeném pořadí):

  1. Ve společné domácnosti žáka není nikdo, kdo by se o něj během omezeného provozu školy mohl postarat (dokládá se čestným prohlášením v rámci formuláře/přihlášky).
  2. Věk žáka, tzn. mladší má přednost před starším; v případě sourozenců žijících ve společné domácnosti se při posuzování přihlíží k věku mladšího z nich.

Vzhledem k výše uvedeným kritériím žádáme rodiče dětí, jejichž sourozenci navštěvují mateřské školy, aby se před vyplněním dotazníku informovali o jejich provozu. Některé z nich budou od 25. 5. 2020 fungovat pouze v omezeném režimu. V případě, že Vám dítě ve školce nepřijmou a vy budete s ním dále na OČR, či rodičovské dovolené a podobně, nesplňujete kritérium č. 1. Přihlášením tak pouze blokujete (a to trvale) místo rodičům, kteří nemohou zůstat doma a nemá kdo o děti v jejich domácnosti pečovat. 

 

PROVOZ ŠKOLY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY

 

Provoz školy od 25. 5. 2020 bude rozdělen na 2 části. Dopolední (vzdělávací) část, která je určena všem žákům 1. stupně (po splnění výše uvedených kritérií) a odpolední (výchovně-vzdělávací) část určená pro žáky 0.-3. ročníku.

Žáci přípravné třídy a 1.-3. ročníku - dopolední část (vzdělávací) od cca 8:00 do cca 12:00 (bez oběda), do cca 13:00 (s obědem); odpolední část do 15:00 (s obědem), do 16:00 (s obědem). 

Žáci 4.-5. třídy – pouze do cca 13:00 (bez oběda). 

Uvedené časy berte stále jako orientační (+/- 20 minut), konkrétní čas příchodu a odchodu dětí Vám sdělíme při rozřazení do jednotlivých skupin. Cílem je, aby se skupiny při příchodu neshromažďovaly před budovou či v prostoru vchodu. Příchod dětí bude možný pouze v určeném čase (bude oznámeno), nebude možné dítě dovést později, do školy již nebude vpuštěno.

V přihlášce si zákonný zástupce volí čas, kdy bude své dítě vyzvedávat, resp. kdy bude odcházet ze školy. Tento čas není možné dodatečně měnit. Jedná se o nejzašší čas, dřívější odchod bude žákům umožněn. 

 

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ DOPOLEDNÍ ČÁSTI

Děti budou rozřazeny do skupin po maximálně 15 žácích. Skupiny budeme tvořit s přihlédnutím k ročníku žáka. Není možné zajistit, že žák bude trávit dopolední část se svou třídní učitelkou a že bude ve společnosti svých spolužáků, ale budeme se snažit kolektivy udržet.

Cílem dopolední části bude zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje ve vzdělávání na dálku, tzn. děti budou plnit zadané úkoly v rámci "vzdělávání na dálku" pod dohledem pedagogického pracovníka školy; nebude se tak jednat o běžnou výuku, ale o přenesení aktivit dětí z domova do prostor školy s pedagogickým "průvodcem".

 

PODMÍNKY STRAVOVÁNÍ

Žáci 0. - 3. ročníku

- oběd bude připravován a vydáván Zařízením školního stravování Praha-Zbraslav (jako obvykle)
- bude vydáváno pouze 1 jídlo bez možnosti výběru
- oběd bude zahrnovat pouze hlavní jídlo (bez polévky, bez nápojů)
- dítě bude ke stravování přihlášeno na základě odpovědi v přihlášce do školy na celé období provozu školy; případné odhlašování poté provádí samostatně skrze objednávkový systém
- v případě, že díte nemá oběd přihlášený, ale odchází v 13:00 nebo později, tráví čas se skupinou ve školní jídelně

Žáci 4. a 5. ročníku

- žákům 4. a 5. ročníků není možné z provozních a hygienických důvodů zabezpečit stravování

 

KDO SE SMÍ ÚČASTNIT

Účastnit se smí žáci přípravné třídy a 1. - 5. ročníků, kteří splní stanovená kritéria, a to až do celkového počtu kapacity budovy s přihlédnutím k současným omezením a pravidlům. Účast na dopolední a odpolední části je umožněna výhradně žákům bez projevů jakýchkoliv respiračních onemocnění. Upozorňujeme, že při projevech respiračního onemocnění či teploty (bude měřena náhodně, případně při podezření) bude žák z kolektivu vyčleněn a zákonný zástupce má povinnost okamžitě dítě vyzvednout. Velké komplikace to přináší zbývajícím žákům a rodičům, jelikož musejí být izolováni do speciální místnosti a čekat na provedení důsledné dezinfekce třídy. Vždy musí být také informována hygienická stanice. Tudíž buďte prosím ohleduplní k sobě, ostatním dětem, jejich rodičům a zaměstnancům školy. Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce to doloží potvrzením lékaře při prvním příchodu dítěte do školy. Při jakékoliv změně zdravotního stavu v souvilosti s nemocí COVID-19 musí zákonný zástupce informovat školu.

Důrazně také upozorňujeme žáky, resp. zákonné zástupce žáků, kteří žijí v domácnosti s osobou v rizikové kategorii vymezené pokynem MŠMT, ať zváží zvýšená rizika pro své blízké. Vzhledem k nastaveným hygienickým opatřením upozorňujeme rodiče, že dětěm budou opakovaně "stříkány" ruce vysokoalkoholovou dezinfekcí (ANTI-COVID), tudíž zejména dětem s kožními problémy to může způsobit zdravotní komplikace.

Při prvním vstupu musí žáci, resp. zákonní zástupci, odevzdat vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení se s vymezením osob s rizikovými faktory. Zákonný zástupce také při prvním vstupu odevzdává vyplněné a podepsané čestné prohlášení, že není sám či ve společné domácnosti nikdo, kdo by se o dítě mohl postarat (pokud bude kritérium uplatněno). Obě čestná prohlášení se předkládají pouze při prvním vstupu a bez nich není možná účast na výuce.

Při každém příchodu bude kontrolováno, zda má žák 2 roušky v sáčku na dopolední část a 2 na odpolední část (ta, v které dorazí do školy, se nezapočítává). 

 

PŘÍCHOD A ODCHOD ŽÁKŮ

Žáci přicházejí v doprovodu svého zákonného zástupce (či jím pověřené osoby) v určený čas na určené shromaždiště. Při pozdějším příchodu nebude žákovi umožněn vstup do budovy. Žáky také nesmí předávat jiný žák, který se bude výuky sám účastnit (v jiné skupině). Zde žáky přebírá pedagogický pracovník školy a provádí kontrolu roušek a pohledem také kontroluje zdravotní stav dítěte. Při projevech respiračního onemocnění nebo při naměřené teplotě je žák vrácen zákonnému zástupci (pověřené osobě) a do školy nebude vpuštěn. Následně pedagogický pracovník odvádí žáky do budovy. Přezůvky si děti nenechávají v šatních skříňkách, ale nosí si je vždy s sebou domů a zpět. Shodně svrchní oblečení a obuv nebude umísťována do šatních skříněk, ale žák si je ukládá do vlastní igelitové tašky/pytle (obuv) a dává na určené místo. Po přezutí si děti vydezinfikují ruce a pokračují dále do určené třídy. V té probíhá jak dopolední, tak případně i odpolední program. Při každé přestávce dochází opět k dezinfekci žáků. Shodně při odchodu kamkoliv mimo třídu. Dle pokynu MŠMT nemusejí mít žáci během výuky roušku, pokud sedí na vyhrazených místech v lavicích. Při skupinových aktivitách anebo pohybu ve společných prostorách školy ji nosit musí. V případě pokynu vyučujícího je žák povinen si roušku nasadit a mít po celou určenou dobu. Ve společných prostorách školy mají žáci roušky vždy, ve třídách dle pokynů. 

Žáci opouštějí budovu v předem stanovém čase. Nebudou ze skupin nijak vyvoláváni. Budou pouze uvolněni a sami odchází z budovy určeným vchodem/východem. Žáci tak nejsou žádným způsobem předáváni zákonnému zástupci. Tudíž je nezbytné, aby v určený čas byl již zákonný zástupce před budovou. Po opuštění budovy/pozemku školy za žáka nese plnou odpovědnost zákonný zástupce. Žáci se nemohou ve škole zdržovat a to ani ve vestibulu školy. Za dodržování bezpečných rozestupů mimo prostory školy odpovídá zákonný zástupce žáka. 

 

OMLOUVÁNÍ ABSENCE

V případě zapsání žáka do výuky je nutné každou absenci standardním způsobem omlouvat tak, jak ukládá školní řád. Po dobu výuky nám děti s důvěrou svěřujete a my vám je chceme v pořádku vrátit, tudíž správná komunikace je základem. Omlouvání se provádí emailem na adresu pedagogického pracovníka zodpovědného za dopolední chod skupiny, v které je žák zařazen (obdržíte v emailu s informacemi o konkrétní skupině).

Při více než jednodenní absenci předkládá zákonný zástupce opětovně vyplněné (s aktuálním datem) Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení se s vymezením osob s rizikovými faktory

 

PŘIHLÁŠKA K DOCHÁZCE OD 25. 5. 2020

Přihlášku je nutné vyplnit nejpozději do 18. 5. 2020 do 8:00. Na pozdější přihlášení nemůžeme brát zřetel a dítě není možné dodatečně zapsat. Před vyplněním přihlášky se seznamte s podmínkami uvedenými výše. Pokud máte ve škole více dětí, je nutné vyplnit přihlášku za každé z nich zvlášť. 

Přihlášku pro žáky 0.-3. ročníků naleznete na odkaze https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gdIBn_J290eIzDx9sF_ACdPGTt9I60RFjyPc2ereb3FUOURDNENOOU41VzlSSTZENDBZV1g4VkFQQi4u

Přihlášku pro záky 4.-5. ročníků naleznete na odkaze https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gdIBn_J290eIzDx9sF_ACdPGTt9I60RFjyPc2ereb3FUMjhRTDVSM1lWRjhSUzdDV0NDQ1M3WE5JQy4u

 

 

Zajištění bezproblémového a bezpečného chodu školy je primárně o disciplíně a vzájemném respektování. Upozorňujeme žáky i zákonné zástupce, že v případě porušování zásad bezpečnosti či neuposlechnutí pokynů zaměstnanců školy směřujících k ochraně zdraví a bezpečnosti žáků a zaměstnanců, může být žákovi zakázána účast na výuce.

 

Ing. Lukáš Herout, Ph.D., ředitel školy

Copyright © 2010 - 2020 ZŠ Vladislava Vančury. Všechna práva vyhrazena.