skola@zs-zbraslav.cz

budova Hauptova      +420 257 921 262
budova Nad Parkem  +420 257 921 629
školní družina           +420 257 920 885

Vnitřní řád školního klubu

Vnitřní řád školního klubu

Školní řád je vytvořen v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
 
PODROBNOSTI K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE A PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ

Žák má právo:

1) Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových činnostech zajišťovaných školním klubem (dále jen ŠK).

2) Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho morální a sociální rozvoj.

3) Na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku.

4) Na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor vyjadřuje přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití.

5) Sdělit svůj názor všem pedagogickým pracovníkům a zaměstnancům školy.

6) Na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy.

7) Na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí.

8) Na poskytnutí přiměřené pomoci, ocitne-li se v nesnázích nebo má-li nějaké problémy.

9) Být chráněn před vměšováním se do soukromí. 

10) Na svobodu myšlení a svědomí.
 
Žák je povinen:

1) Zachovávat pravidla slušného chování

2) Dodržovat vnitřní   řád ŠK, předpisy a pokyny školy  k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen.

3) Plnit pokyny pedagogických pracovníků, dbát  pokynů provozních  pracovníků, chovat se tak, aby neohrozil zdraví svoje ani jiných osob.   

4) Své chování a jednání ve školním klubu a na akcích pořádaných školním klubem usměrňovat tak,  aby nesnižoval důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijde do styku.

5) Zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásí vychovatelům v ten den, kdy  ke ztrátě či poškození došlo.

6) Chodit do ŠK podle zápisového lístku a účastnit se činností  organizovaných školním klubem.

7) Zacházet s vybavením ŠK šetrně, udržovat své místo i ostatní  prostory školního klubu v čistotě a pořádku, chránit  majetek před poškozením. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od zákonných zástupců žáka.
8) Nenosit do ŠK předměty, které nesouvisejí s činností klubu a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. 

9) Nesmí pořizovat zvukové a obrazové záznamy, natáčet videa.

10) Žák chrání své zdraví i zdraví spolužáků; (zákaz kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek). Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům se vždy považují za závažné porušení povinností.

11) Nesmí samostatně manipulovat s elektrickým zařízením.

12) Má zákaz manipulovat s okny a vyklánět se z nich

13) Během činností dodržuje kázeň a přiměřený klid.

14) Je poučen o bezpečnosti před každými činnostmi, prázdninami i ředitelskými dny, kdy by mohlo dojít k úrazu.

15) Je varován před kontaktem s neznámými zvířaty a cizími lidmi.

16) Učíme ho poskytovat první pomoc přiměřenou k jeho věku a ví, kde je dostupná první pomoc.

17) Je poučen o pomalé chůzi po schodišti a chodbách, kde by mohlo dojít k úrazu.

18) Dodržuje při vycházkách bezpečnost silničního provozu.


Práva a povinnosti zákonných zástupců:

1) Na aktuální informace o činnosti ŠK, výchovných problémech a chování dítěte ve ŠK.

2) Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajících se podstatných záležitostí.

3) Žádat písemně vychovatele o uvolnění dítěte v jinou dobu, než je uvedeno v přihlášce do ŠK (platí pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ).

4) Informovat vedoucí ŠK o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečností, které by mohly mít vliv na bezpečnost jejich dítěte.

Kategorie: