Základní škola Vladislava Vančury

Školní klub mohou navštěvovat žáci 2. stupně a žáci 1. stupně (4. a 5. třída), kteří nejsou přihlášeni k pravidelné docházce do školní družiny. 

Školní klub organizuje svoji pravidelnou činnost v době 13:00 – 16:00 hodin.

Ve školním klubu se uskutečňují činnosti odpočinkové, rekreační, zájmové, společensky prospěšné

a příprava na vyučování.

V klubu je vedena evidence příchozích dětí.


Při první návštěvě dostane každý žák k vyplnění dotazník s docházkou.

Základní částka úplaty za členství ve školním  klubu bude činit 200,- Kč za jeden kalendářní měsíc na jednoho žáka.
Platba se provádí bezhotovostně (případně hotově v pokladně banky) u Moneta Money Bank. Č.Ú. 7429504/0600  (variabilní symbol – celé rodné číslo dítěte bez lomítka, účel platby, resp. zpráva pro příjemce  – ŠK + PŘÍJMENÍ dítěte). Platba se provádí jednorázově na celý školní rok, tj. 2.000 Kč. Je možné platit jednotlivé měsíce. V případě odhlášení dítěte z docházky do ŠK v průběhu školního roku bude zákonnému zástupci vrácena příslušná poměrná finanční částka.

Přihlášku naleznete na webových stránkách školy.

 

Kontaktní osoba:

Kateřina Ziková   728 423 081  -  katerina.zikova@zs-zbraslav.cz 

Pondělí
Jóga -  I. stupeň od 17:30-18:30 (cena za pololetí 1090 Kč)
            II. stupeň od 15:30- 16:30
 
Stolní tenis - II. stupeň 14:30- 15:30 (cena za pololetí 1090 Kč)
 
Úterý
Bojové sporty-  I. stupeň od 17:30-18:30 (cena za pololetí 1090 Kč)
                         II. stupeň od 15:30- 16:30
 
Tvořivé dílny a výroba šperků - I. stupeň od 14:15- 15:15 (cena za pololetí 1290 Kč)
                                                 II. stupeň od 15:30- 16:30
 
Středa
Kroužek tvorby youtube videí - I. stupeň od 14:15- 15:15 (cena za pololetí 1090 Kč)
                                                 II. stupeň od 15:30- 16:30
Kroužek deskových her - I. stupeň od 14:15- 15:15 (cena za pololetí 1090 Kč)
 
 
Čtvrtek
 
Keramika - I. stupeň od 14:15- 15:15 (cena za pololetí 1480 Kč včetně materiálu a výpalu)
Šikovný kutil - I. stupeň od 15:30- 16:30 (cena za pololetí 1290 Kč včetně materiálu nezbytného pro tento kroužek)
 
PODROBNÉ INFORMACE A LETÁČKY DOSTANOU DĚTI V PRŮBĚHU ZÁŘÍ.
RODIČE SE MOHOU ZAČÍT PŘIHLAŠOVAT JIŽ NYNÍ, PŘES WEBOVÉ STRÁNKY A TO KONKRÉTNĚ NA TOMTO ODKAZU:       
 
Dobrý start do nového školního roku přeje Katka Ziková
Školní řád je vytvořen v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
 
PODROBNOSTI K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE A PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ
 
Žák má právo:
 
1) Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových činnostech zajišťovaných školním klubem (dále jen ŠK).
2) Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho morální a sociální rozvoj.
3) Na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku.
4) Na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor vyjadřuje přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití.
5) Sdělit svůj názor všem pedagogickým pracovníkům a zaměstnancům školy.
6) Na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy.
7) Na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí.
8) Na poskytnutí přiměřené pomoci, ocitne-li se v nesnázích nebo má-li nějaké problémy.
9) Být chráněn před vměšováním se do soukromí.
10) Na svobodu myšlení a svědomí.
 
Žák je povinen:

1) Zachovávat pravidla slušného chování
2) Dodržovat vnitřní   řád ŠK, předpisy a pokyny školy  k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen.
3) Plnit pokyny pedagogických pracovníků, dbát  pokynů provozních  pracovníků, chovat se tak, aby neohrozil zdraví svoje ani jiných osob.  
4) Své chování a jednání ve školním klubu a na akcích pořádaných školním klubem usměrňovat tak,  aby nesnižoval důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijde do styku.
5) Zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásí vychovatelům v ten den, kdy  ke ztrátě či poškození došlo.
6) Chodit do ŠK podle zápisového lístku a účastnit se činností  organizovaných školním klubem.
7) Zacházet s vybavením ŠK šetrně, udržovat své místo i ostatní  prostory školního klubu v čistotě a pořádku, chránit  majetek před poškozením. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od zákonných zástupců žáka.
8) Nenosit do ŠK předměty, které nesouvisejí s činností klubu a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.
9) Nesmí pořizovat zvukové a obrazové záznamy, natáčet videa.
10) Žák chrání své zdraví i zdraví spolužáků; (zákaz kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek). Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům se vždy považují za závažné porušení povinností.
11) Nesmí samostatně manipulovat s elektrickým zařízením.
12) Má zákaz manipulovat s okny a vyklánět se z nich
13) Během činností dodržuje kázeň a přiměřený klid.
14) Je poučen o bezpečnosti před každými činnostmi, prázdninami i ředitelskými dny, kdy by mohlo dojít k úrazu.
15) Je varován před kontaktem s neznámými zvířaty a cizími lidmi.
16) Učíme ho poskytovat první pomoc přiměřenou k jeho věku a ví, kde je dostupná první pomoc.
17) Je poučen o pomalé chůzi po schodišti a chodbách, kde by mohlo dojít k úrazu.
18) Dodržuje při vycházkách bezpečnost silničního provozu.
Práva a povinnosti zákonných zástupců:
1) Na aktuální informace o činnosti ŠK, výchovných problémech a chování dítěte ve ŠK.
2) Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajících se podstatných záležitostí.
3) Žádat písemně vychovatele o uvolnění dítěte v jinou dobu, než je uvedeno v přihlášce do ŠK (platí pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ).
4) Informovat vedoucí ŠK o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečností, které by mohly mít vliv na bezpečnost jejich dítěte.
Školní klub je otevřen každý všední den od 13:00 - 16:00 hod.
V klubu je vedena evidence příchozích dětí.
 
Při první návštěvě dostane každý žák k vyplnění dotazník s docházkou.