Zápis schůze Školské rady (ŠR) – 7. června 2013

Nepřítomni: Soňa Hasenkopfová (povodně), Jitka Ničová (dopr.situace z povodní, posléze dorazila)
Projednané body:
1) Zhodnocení pobytu v Indonésii (Vo)
2) Informace o návrhu rodičů ke spolupráci „rodiče – škola“ – „Klub rodičů a přátel školy“ (Bř)
3) Zhodnocení akce „Jídelna“ – negativní informace se nepotvrdily (Vo)
4) Případná změna dopravního značení na ul. Elišky Přemyslovny stále v řešení (Há)
5) Infomace o možnosti návštěvy výstavy „Historie mincování“, určeno pro 8. a 9. ročník (Ma)
6) Infomace o vývoji šetření problému pervitinu na Zbraslavi (Vo)
7) Petr Vojta informoval členy ŠR o svém úmyslu ukončit své členství v radě. Byl požádán o přehodnocení svého rozhodnutí
8) Jiné:  starosta Háněl informoval o stále probíhajícím jednání o kapacitách škol a školek na Zbraslavi, dále stručně informoval členy ŠR o povodňové situaci z pohledu Zbraslavi, Závisti, Lahovic a Lahoviček
9) ŠR stručně zhodnotila svou činnost ve šk.roce 2012/2013 a pokusila se navrhovat možnosti náplně své činnosti ve školním roce příštím
 
Poznámka:  Členové ŠR podepsali rukopis zprávy ihned na jednání. Tento bude přiložen do archivu k tomuto textu.
Zapsal:  Petr Vojta
Ostatní: předem schválili a podepsali