Co dělá školní psycholog:
• Poskytuje poradenské, diagnostické a konzultační služby v oblasti psychologie pro děti a žáky, rodiče a pedagogy při vytváření programů na podporu rozvoje jejich osobnosti a prevence negativních jevů v jejich vývoji
• Sleduje psychologické aspekty vzdělávacího procesu, vztahů mezi žáky, mezi žáky a učiteli (s využitím sociometrických technik, dotazníkových anket, skupinové práce ve třídách)
• Poskytuje odbornou spoluúčast při zápisu žáků do 1. tříd, při individuální integraci a při přijímání nových žáků do školy
• Provádí neodkladnou přímou psychologickou pomoc žákům v krizových situacích
• V případě zájmu rodičů nabízí psychologickou diagnostiku zaměřenou na zjištění příčin poruch učení, chování a dalších problémů ve vývoji osobnosti, výchově a vzdělávání dítěte, pokud tato činnost není v kompetenci příslušné pedagogicko-psychologické poradny
• Podílí se na koordinaci spolupráce školy se službami odborných institucí (PPP, SPC, kliničtí psychologové, sociální pracovníci atd.)
• Poskytuje učitelům poradenství a podporu v oblasti spolupráce třídy a třídního učitele, v oblasti výchovy a vzdělávání
• Spolupracuje na prevenci negativních jevů (šikana, záškoláctví, užívání návykových látek aj.).
 
S čím se na mě můžete obrátit?
Žáci:
• Když máte potíže při učení
• Když si nevíte rady s domácí přípravou na vyučování a nevíte jakým způsobem se učit
• Když máte potíže s ostatními dětmi a trápí vás vztahy se spolužáky, ostatními dětmi nebo dospělými
• Když máte problémy s chováním nebo dodržováním školního řádu
• Když potřebujete poradit s výběrem dalšího studia
• Když se potřebujete dozvědět něco sami o sobě, nebo si potřebujete jenom popovídat
 
Rodiče a zákonní zástupci:
• Když potřebujete znát aktuální stav specifické poruchy učení a intelektových schopností, případně osobnostních charakteristik Vašeho dítěte
• Když potřebujete poradit s domácí přípravou Vašeho dítěte na vyučování a s výběrem jeho optimálního učebního stylu
• Když u Vašeho dítěte došlo k náhlé změně ve výkonnosti, chování nebo prožívání
• Když potřebujete poradit a pomoci při řešení výchovných nebo osobnostních problémů Vašeho dítěte
• Když potřebujete pomoci při řešení sourozeneckých vztahů nebo jiných rodinných problémů
• Když potřebujete pomoci při řešení obtíží Vašeho dítěte se spolužáky, jinými dětmi nebo dospělými
• Když potřebujete poradit s výběrem dalšího vzdělávání Vašeho dítěte
 
Pedagogové:
• Když potřebujete znát aktuální stav specifické poruchy učení Vašich žáků
• Když potřebujete poradit s výběrem optimálních metod práce, hodnocení a klasifikace žáků z hlediska aktuálního stavu specifické poruchy učení
• Když potřebujete poradit s řešením výukových nebo výchovných problémů žáků
• Když potřebujete poradit při řešení vztahových potíží žáků
• Když potřebujete pomoci při řešení aktuální krize žáka
• Když potřebujete zjistit aktuální klima třídy a realizovat následná opatření při práci se třídou
• Když potřebujete pomoci při řešení výchovných potíží ve školní družině, v rámci zájmových kroužků nebo nadstandardní péče
• Když potřebujete pomoci při řešení potíží dětí ve spolupráci s rodiči a zákonnými zástupci

pondělí a úterý

08:00 – 15:30 hod., budova Hauptova 591 (přízemí, č. dveří 31)

středa, čtvrtek  a pátek

08:00 – 14:00 hod., budova Nad Parkem 1180, (1. patro, č. dveří 219)

Pro domluvu osobního setkání pište prosím na mail: lenka.krejci@zs-zbraslav.cz 

Setkat se můžeme osobně (budova Hauptova) anebo online (skype či jiná aplikace), vždy po předchozí domluvě.

 
1. Úkolem školního psychologa je péče o maximální využití potenciálu žáků, zdravé klima školy a přátelské vztahy mezi žáky, pedagogy, rodiči a dalšími specialisty. Školní psycholog tedy působí v rovině žáků, rodičů i učitelů.
2. V rámci své činnosti školní psycholog pravidelně diagnostikuje vztahy v třídních kolektivech. Výstupy jsou k dispozici třídním učitelům, rodičům i žákům. Na jejich základě vstupuje školní psycholog do jednotlivých tříd s psychokorektivními aktivitami. Pravidelně provádí screeningová šetření v rámci prevence studijního selhávání, rizikového chování žáků a dalších aktuálních otázek života školy. Zúčastňuje se také dalších aktivit školy s cílem podpořit jejich preventivní a psychohygienický aspekt.
3. Žáci mají možnost konzultovat otázky studijní (včetně specifických poruch učení), rodinné i osobní. V případě nutnosti je neprodleně poskytnuta krizová intervence a další podpůrná opatření. Krizová intervence má vždy přednost před jakoukoliv další činností školního psychologa.
4. V době mimo vyučování je setkání se školním psychologem osobní záležitostí každého žáka, v době vyučování může žák navštívit školního psychologa pouze s vědomím vyučujícího učitele.
5. Stejně jako jiní specialisté je i školní psycholog vázán povinností mlčenlivosti – obsah konzultace je tedy chráněn normou o důvěrnosti informací.
6. Školní psycholog může pracovat na zakázku učitelů či vedení školy (např. v případě studijního neúspěchu). Je k dispozici také rodičům a jednotlivým žákům – konzultovat lze eventuální výchovné, výukové či rodinné otázky.
7. Při opakované péči o žáka či při individuální diagnostice udělují rodiče písemně individuální souhlas s péčí či testováním. Tento souhlas může být udělen pouze po podrobné informaci, o co se v šetření či péči jedná. S výsledky jsou vždy rodiče seznámeni.
8. Školní psycholog je součástí školy. Škola však nemůže využívat závěry šetření, např. při závěru vyšetření či terapeutické péče. Pokud rodiče uznají za vhodné, mohou školu sami informovat o těchto závěrech. Škola získává pouze doporučení, jak s dítětem co nejefektivněji pracovat v rámci výchovně vzdělávacího procesu.
9. Domlouvání konzultací je možné prostřednictvím emailové adresy: lenka.krejci@zs-zbraslav.cz 
 
10. V případě, že se rodič či žák nemůže v domluveném termínu na konzultaci či individuální sezení dostavit, informuje o tom školního psychologa prostřednictvím emailové adresy: lenka.krejci@zs-zbraslav.cz 
 
Dokumenty související s činností školního psychologa:
Etický kodex psychologické profese
Etické normy práce školního psychologa
Informovaný souhlas – individuální péče a diagnostika
 
 
GDPR:
Školní psycholog shromažďuje informace o žácích v jejich osobních kartách. Karta se pro daného žáka zakládá v momentě, kdy proběhne:
• konzultace se zákonným zástupcem žáka;
• krizová intervence žáka;
• diagnostika žáka;
• nebo je po domluvě s rodiči zahájeno podpůrné či terapeutické vedení žáka.
V kartě žáka shromažďuje školní psycholog tyto údaje (položky označené * vždy, ostatní položky v souvisejících případech):
• *jména zákonných zástupců a kontakt na ně (emailová adresa a tel. číslo);
• *rok narození žáka;
• *poznámky z kontaktu se žákem či zákonným zástupcem;
• informované souhlasy;
• zprávy a doporučení jiných odborníků;
• záznamové listy z diagnostických a jiných metod;
• vytvořené zprávy.
Ke kartám žáků má přístup pouze školní psycholog, v ojedinělých případech další pověřená osoba (např. školní inspekce, policie). Vedení školy ani třídní učitelé nemají možnost do karet nahlédnout.
Likvidace karty žáka proběhne nejpozději do dvou let po odchodu žáka ze školy a to dle platného archivačního řádu školy.
Zákonný zástupce má právo požádat školního psychologa o nahlédnutí do spisu či dřívější archivaci karty žáka.