skola@zs-zbraslav.cz

budova Hauptova      +420 257 921 262
budova Nad Parkem  +420 257 921 629
školní družina           +420 257 920 885

Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka

Kategorie:

Zákonní zástupci žáku mají právo:

a) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka
b) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání žáka podle školského zákona
c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání žáka a vznášet své připomínky k provozu školy a k organizaci výuky
d) volit své zástupce do školské rady a být voleni do školské rady

Zákonní zástupci žáku jsou povinni:

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy
b) nejpozději třetí den absence dítěte informovat školu o důvodu jeho nepřítomnosti
c) bezprostředně po ukončení absence potvrdit důvod nepřítomnosti do žákovské knížky
d) v případě absence delší než 30 dnů doložit důvod lékařským potvrzením
e) denně sledovat žákovskou knížku a nové zápisy potvrzovat svým podpisem
f) dohlédnout na domácí přípravu dítěte
g) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
h) oznamovat škole údaje (resp. jejich změny), které souvisí se školní matrikou a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka
i) úzce spolupracovat se školou při řešení sociálně patologických jevů, projevu diskriminace, nepřátelství nebo násilí
j) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka
k) při vstupu do školy se ohlásit ve vrátnici a oznámit důvod své návštevy
l) dodržovat tento školní řád

Organizace školního roku 2017/2018

Kategorie:

Prázdniny

podzimní – 26. a 27. října 2017 (čtvrtek a pátek)
zimní – od 23. prosince 2017 (sobota) do 2. ledna 2018 (úterý)   
pololetní – 2. února 2018 (pátek)
jarní –  od 5. února 2018 (pondělí) do 11. února 2018 (neděle)
velikonoční – 29. a 30. března 2018 (čtvrtek a pátek - svátek Velký pátek)
hlavní – od 2. července 2018 (pondělí) až do 31. srpna 2018 (pátek)

Školní rok 2017/2018 začíná 4. září 2017 (pondělí)

Ředitelské volno           

29. září 2017 (pátek)

30. dubna 2018 (pondělí)

7. května 2018 (pondělí)

Státní svátky

28. září 2017 (čtvrtek) – Den české státnosti
28. října 2017 (sobota) – Den vzniku samostatného československého státu
17. listopadu 2017 (pátek)  – Den boje za svobodu a demokracii
1. ledna 2018 (pondělí) – Den obnovy samostatného českého státu
8. května 2018 (úterý) – Den osvobození
5. července 2018 (čtvrtek) – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. července 2018 (pátek) – Den upálení Mistra Jana Husa

Ostatní  svátky

24. prosince 2017 (neděle) – Štědrý den

25. prosince 2017 (pondělí) - První svátek vánoční
26. prosince 2017 (úterý) – Druhý svátek vánoční
1. ledna 2018 (pondělí) – Nový rok

30. března 2018 (pátek) - Velký pátek

2. dubna 2018 (pondělí) – Pondělí velikonoční
1. května 2018 (úterý) – Svátek práce