skola@zs-zbraslav.cz

budova Hauptova      +420 257 921 262
budova Nad Parkem  +420 257 921 629
školní družina           +420 257 920 885

Pokyny k zápisu do I. třídy

Kategorie:
1.Termín zápisu
 
- 4. dubna a 5. dubna 2018 v budově ZŠ Nad Parkem v době od 14:00 do 18:00 hod.
- pořadí, v jakém se k zápisu dostavíte, nemá vliv na přijetí či nepřijetí dítěte
 
2.Průběh řádného zápisu
- k zápisu se dostaví dítě v doprovodu zákonného zástupce
- ve třídě 3. A  bude dítěti přiděleno registrační číslo, pod nímž budou zveřejněny výsledky zápisu (pokud formuláře nebudete mít s sebou, ve třídě je dostanete a vyplníte)
- zápis bude probíhat v jednotlivých třídách v přízemí, vyberete si jednu a v ní bude probíhat váš zápis
- ve třídě předložíte: Rodný list dítěte, Průkaz totožnosti zákonných zástupců
 
budou vám zkontrolovány formuláře, a to:
- Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
- Zápisní list pro školní rok 2018/2019
- potom bude probíhat vlastní zápis, kde budou sledovány znaky školní zralosti – viz Školní zralost, tento text je i na webových stránkách školy  http://zs-zbraslav.cz
 
- výchovná poradkyně Helena Rampírová bude ve třídě 3. B (v přízemí)
- pokud budou mít rodiče zájem o konzultaci ohledně OŠD, mohou paní učitelku navštívit.
         
3. Průběh zápisu při odkladu školní docházky pro rok 2017/2018
- pokud mělo dítě odklad školní docházky, k zápisu může, ale také nemusí přijít
 
4. Průběh zápisu při odkladu školní docházky pro rok 2018/2019
- žádost o odklad se dokládá dvěma zprávami s doporučujícím posouzením:
1. zprávou z pedagogicko – psychologické poradny (Praha-Stodůlky, Kuncova 1, Mgr. Renata Košťálová, tel. 251 611 803)
2. zprávou odborného lékaře nebo klinického psychologa
 
  Pokud v den zápisu odevzdáte obě doporučující zprávy a vyplníte Žádost o odklad povinné školní docházky, nebudete vyplňovat Žádost o přjetí k základnímu vzdělávání.
 
 Pokud o odkladu zatím jen uvažujete nebo zprávy ještě nemáte, odevzdáte  vyplněnou Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a škola rozhodne o přijetí k   základnímu vzdělávání.
 Žádost o odklad povinné školní docházky včetně obou doporučujících vyjádření doručíte do budovy školy Nad Parkem a necháte na recepci školy, nejpozději však do 30. dubna 2018.
 
 Rozhodnutí o odkladu budete mít připravené na recepci školy, ale předem Vás telefonicky osloví zást. ředitele pro 1. stupeň.
 
5. Cizinci a povinná školní docházka
- zápis probíhá stejně jako řádný zápis (viz bod 2)
- rodiče navíc předloží jeden z následujících dokumentů:
- doklad o trvalém pobytu
- doklad o přechodném pobytu
- dlouhodobé vízum
- doklad o udělení azylu nebo o tom, že řízení o udělení azylu právě probíhá
6. Rozhodnutí ředitele školy
- seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče:
  a) na webových stránkách školy (http://zs-zbraslav.cz)
  b) na dveřích školy u vchodu do budovy
  c) nejpozději do 30 dnů od zápisu
  d) v naší škole od 27. dubna  2018
  e) nejméně po dobu 15 dnů
 
- o nepřijetí k základnímu vzdělávání nebo zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky obdrží zákonní zástupci do 30dnů poštou od podání dané žádosti.
 
V případě, kdy bude Vaše dítě přijato k základnímu vzdělávání v naší škole, budeme s ním počítat, že nastoupí do školy v září 2018.
 
Pokud se rozhodnete pro jinou školu, prosíme o oznámení této skutečnosti
do 15. května 2018 zástupkyni ředitele emailovou na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
7. Kritéria pro přijetí do 1. ročníku
- Dítě má trvalý pobyt ve spádové oblasti Zbraslav (Baně, Lahovice, Lahovičky,Strnady)
- Dítě mělo odklad pro školní rok 2017/2018 a bydlí na Zbraslavi
- Dítě má sourozence ve vyšších ročnících
 
8. Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí se bude konat:
  4. června 2018 v 18:00 v budově Nad Parkem
 
Nemůžete – li se dostavit ze závažných důvodů k zápisu, informujte ZŘ telefonem - +420777925911 a domluvíte si náhradní termín.

Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka

Kategorie:

Zákonní zástupci žáku mají právo:

a) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka
b) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání žáka podle školského zákona
c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání žáka a vznášet své připomínky k provozu školy a k organizaci výuky
d) volit své zástupce do školské rady a být voleni do školské rady

Zákonní zástupci žáku jsou povinni:

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy
b) nejpozději třetí den absence dítěte informovat školu o důvodu jeho nepřítomnosti
c) bezprostředně po ukončení absence potvrdit důvod nepřítomnosti do žákovské knížky
d) v případě absence delší než 30 dnů doložit důvod lékařským potvrzením
e) denně sledovat žákovskou knížku a nové zápisy potvrzovat svým podpisem
f) dohlédnout na domácí přípravu dítěte
g) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
h) oznamovat škole údaje (resp. jejich změny), které souvisí se školní matrikou a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka
i) úzce spolupracovat se školou při řešení sociálně patologických jevů, projevu diskriminace, nepřátelství nebo násilí
j) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka
k) při vstupu do školy se ohlásit ve vrátnici a oznámit důvod své návštevy
l) dodržovat tento školní řád

Organizace školního roku 2017/2018

Kategorie:

Prázdniny

podzimní – 26. a 27. října 2017 (čtvrtek a pátek)
zimní – od 23. prosince 2017 (sobota) do 2. ledna 2018 (úterý)   
pololetní – 2. února 2018 (pátek)
jarní –  od 5. února 2018 (pondělí) do 11. února 2018 (neděle)
velikonoční – 29. a 30. března 2018 (čtvrtek a pátek - svátek Velký pátek)
hlavní – od 2. července 2018 (pondělí) až do 31. srpna 2018 (pátek)

Školní rok 2017/2018 začíná 4. září 2017 (pondělí)

Ředitelské volno           

29. září 2017 (pátek)

30. dubna 2018 (pondělí)

7. května 2018 (pondělí)

Státní svátky

28. září 2017 (čtvrtek) – Den české státnosti
28. října 2017 (sobota) – Den vzniku samostatného československého státu
17. listopadu 2017 (pátek)  – Den boje za svobodu a demokracii
1. ledna 2018 (pondělí) – Den obnovy samostatného českého státu
8. května 2018 (úterý) – Den osvobození
5. července 2018 (čtvrtek) – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. července 2018 (pátek) – Den upálení Mistra Jana Husa

Ostatní  svátky

24. prosince 2017 (neděle) – Štědrý den

25. prosince 2017 (pondělí) - První svátek vánoční
26. prosince 2017 (úterý) – Druhý svátek vánoční
1. ledna 2018 (pondělí) – Nový rok

30. března 2018 (pátek) - Velký pátek

2. dubna 2018 (pondělí) – Pondělí velikonoční
1. května 2018 (úterý) – Svátek práce