ZÁKLADNÍ ŠKOLA VLADISLAVA VANČURY PRAHA ZBRASLAV

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU - aktualizované informace

Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

 

V návaznosti na opatření související se šířením COVID-19 a pokynem MŠMT přijímáme tyto změny oproti zveřejněnému průběhu dostupnému z webových stránek školy (níže pod touto aktualizací).

Zápisy pro školní rok budou probíhat v termínu od 1. do 15. dubna 2020, avšak bez přítomnosti dětí a rodičů. Pro přijetí je zapotřebí se zaregistrovat skrze webové stránky školy. Registrace je prodloužena do neděle 29. 3. 2020. Vzhledem k čistě formálnímu průběhu zápisu se zapište na libovolný termín, žádné setkání ve škole neproběhne. 

Také nám vyplňte dotazník, který bude sloužit jako podklad pro Zápisní list. Dá se očekávat, že neproběhne ani schůzka se zákonnými zástupci budoucích prvňáčků, a proto nám Zápisní list poskytuje velmi potřebné informace, např. informace o zákonných zástupcích pro školní matriku, vaši preferenci metod výuky (Výuka s prvky matematiky prof. Hejného; Genetická metoda výuky ČJ; případně „hlavní proud“) a podobně.

Zápisem (a s ním související registrací) musí projít také děti, které získaly odklad školní docházky v minulém roce a mají zájem o přijetí k základnímu vzdělávání na naší škole; případně o odklad budou pro následující rok žádat.

Po vyplnění registrace, ověření a akceptaci z naší strany, vám zašleme na email uvedený při registraci předvyplněnou Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2020/2021Již provedené registrace jsou samozřejmě platné a během následujících dní budeme postupně Žádosti odesílat.

Doručenou Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2020/2021, případně i další žádosti (viz níže) je nutné zkontrolovat a doručit podepsané zpět do školy nejpozději do pátku 15. 4. 2020. Pokud máte elektronický podpis (není možné použít scan běžného podpisu), můžete žádost zaslat zpět na emailovou adresu, z které Vám byl tento email doručen. V případě, že máte datovou schránku (zákonný zástupce, není možné akceptovat firemní), zašlete dokumenty na ID datové schránky školy hbnmt7j. V ostatních případech je nutné žádost vytisknout, opatřit vlastnoručním podpisem zákonného zástupce a doručit v zalepené obálce do školy. K tomu účelu bude od úterý 24. 3. 2020 dostupná ve vestibulu budovy Nad Parkem (Nad Parkem 1180, Praha-Zbraslav) „schránka“ pro vhození dokumentů. Schránka bude umístěna za 1. prosklenými dveřmi školy. Přístup do budovy bude umožněn každý pracovní den v čase od 8:00 do 14:00. Pro doručení můžete využít i běžné poštovní schránky umístěné na obou budovách, služeb České pošty či jiného doručovatele. Na žádosti musí být uvedeno datum spadající do intervalu zápisu, tudíž jsme na zaslaných Žádostech již předepsali datum 13. dubna 2020, abychom předešli případným problémům. Děti cizinců k zasílaným žádostem připojí také kopii rodného listu (nemusí být úředně ověřena).

Pokud budete pro dítě žádat odklad školní docházky, vyplňte Žádost o odklad povinné školní docházky (ke stažení na našich webových stránkách, v menu ŠKOLA -> Úřední deska -> Formuláře) a v tom případě nemusíte zároveň žádat o přijetí. Máte-li zájem o zařazení dítěte do přípravné třídy, vyplňte také Žádost zákonných zástupců o přijetí dítěte do přípravné třídy (opět k nalezení na našich webových stránkách) a v tom případě nemusíte zároveň žádat o přijetí. Žádost o odklad a žádost o přijetí do přípravné třídy je zapotřebí doložit doporučujícím posudkem školského poradenského zařízení (např. pedagogicko-psychologické poradny) a zprávou odborného lékaře nebo klinického psychologa. Uvědomujeme si, že v současné době poradna nepřijímá, tudíž pokud nemáte ještě posudek k dispozici, dítě přijmeme ke školní docházce na základě žádosti o zápis dítěte do 1. ročníku ZŠ (1. správní řízení) a přerušíme vyřizování žádosti o odklad docházky, resp. zařazení do přípravné třídy (2. správní řízení) do té doby, než doložíte posudek poradenského zařízení.  Shodně jako na Žádosti o zápis dítěte uvádějte i zde shodné datum (spadající do intervalu zápisu, tzn. 1.-15. 4. 2020).

Ing. Lukáš Herout, Ph.D., ředitel školy

 

 

Více informací k zápisům v původním článku https://www.zs-zbraslav.cz/index.php/rodice/pokyny-k-zapisu-do-i-tridy

 

Copyright © 2010 - 2020 ZŠ Vladislava Vančury. Všechna práva vyhrazena.