Školní řád je vytvořen v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
 
PODROBNOSTI K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE A PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ

Žák má právo:

1) Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových činnostech zajišťovaných školním klubem (dále jen ŠK).

2) Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho morální a sociální rozvoj.

3) Na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku.

4) Na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor vyjadřuje přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití.

5) Sdělit svůj názor všem pedagogickým pracovníkům a zaměstnancům školy.

6) Na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy.

7) Na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí.

8) Na poskytnutí přiměřené pomoci, ocitne-li se v nesnázích nebo má-li nějaké problémy.

9) Být chráněn před vměšováním se do soukromí. 

10) Na svobodu myšlení a svědomí.
 
Žák je povinen:

1) Zachovávat pravidla slušného chování

2) Dodržovat vnitřní   řád ŠK, předpisy a pokyny školy  k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen.

3) Plnit pokyny pedagogických pracovníků, dbát  pokynů provozních  pracovníků, chovat se tak, aby neohrozil zdraví svoje ani jiných osob.   

4) Své chování a jednání ve školním klubu a na akcích pořádaných školním klubem usměrňovat tak,  aby nesnižoval důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijde do styku.

5) Zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásí vychovatelům v ten den, kdy  ke ztrátě či poškození došlo.

6) Chodit do ŠK podle zápisového lístku a účastnit se činností  organizovaných školním klubem.

7) Zacházet s vybavením ŠK šetrně, udržovat své místo i ostatní  prostory školního klubu v čistotě a pořádku, chránit  majetek před poškozením. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od zákonných zástupců žáka.
8) Nenosit do ŠK předměty, které nesouvisejí s činností klubu a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. 

9) Nesmí pořizovat zvukové a obrazové záznamy, natáčet videa.

10) Žák chrání své zdraví i zdraví spolužáků; (zákaz kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek). Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům se vždy považují za závažné porušení povinností.

11) Nesmí samostatně manipulovat s elektrickým zařízením.

12) Má zákaz manipulovat s okny a vyklánět se z nich

13) Během činností dodržuje kázeň a přiměřený klid.

14) Je poučen o bezpečnosti před každými činnostmi, prázdninami i ředitelskými dny, kdy by mohlo dojít k úrazu.

15) Je varován před kontaktem s neznámými zvířaty a cizími lidmi.

16) Učíme ho poskytovat první pomoc přiměřenou k jeho věku a ví, kde je dostupná první pomoc.

17) Je poučen o pomalé chůzi po schodišti a chodbách, kde by mohlo dojít k úrazu.

18) Dodržuje při vycházkách bezpečnost silničního provozu.


Práva a povinnosti zákonných zástupců:

1) Na aktuální informace o činnosti ŠK, výchovných problémech a chování dítěte ve ŠK.

2) Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajících se podstatných záležitostí.

3) Žádat písemně vychovatele o uvolnění dítěte v jinou dobu, než je uvedeno v přihlášce do ŠK (platí pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ).

4) Informovat vedoucí ŠK o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečností, které by mohly mít vliv na bezpečnost jejich dítěte.

Pro učitele

Školní email   Škola Online     Fred Fraus    Ve škole.cz   Flexibooks   Didakta   TOGlic
           veskolecz   Interaktivní učebnice   logo2x   logo f color